Przejdź do treści

System biblioteczno-informacyjny stanowi sieć wzajemnie powiązanych i współpracujących ze sobą systemów mających za zadanie wspieranie procesów dydaktycznych oraz badań naukowych. Uczestniczy w komunikacji naukowej Uniwersytetu i zapewnia członkom wspólnoty UKSW dostęp do zbiorów bibliotecznych oraz zasobów informacji naukowej. Systemem zarządza Dyrektor Biblioteki UKSW przy współpracy Rady Bibliotecznej (organu opiniotwórczo-doradczego).

System biblioteczno-informacyjny tworzy Biblioteka UKSW wraz z systemami gromadzącymi, archiwizującymi i upowszechniającymi dorobek naukowo-badawczy i dydaktyczny Uczelni (m.in. Baza Wiedzy UKSW).

Podstawowym zadaniem systemu i Biblioteki UKSW jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie publikacji naukowych i zasobów informacji naukowej, w tym także zasobów elektronicznych, poprzez zapewnienie dostępu zdalnego lub lokalnego w sieci uczelnianej. W tym celu całość systemu zorientowana jest na gromadzenie materiałów i informacji związanych z kierunkami kształcenia na UKSW oraz dyscyplinami pokrewnymi, uwzględniających specyfikę poszczególnych jednostek, a także potrzeby dydaktyczne i kulturalne Uniwersytetu. 

Zbiory systemu biblioteczno-informacyjnego są zintegrowane w Katalogu Biblioteki UKSW (w systemie ALMA z wyszukiwarką Primo). Jeden centralny katalog umożliwia precyzyjny wgląd w dostępność zasobów oraz poprawia efektywność korzystania z nich.

System biblioteczno-informacyjny umożliwia dostęp do wiedzy i zasobów wszystkim zainteresowanym użytkownikom, zarówno związanym z UKSW studentom, doktorantom i pracownikom, jak również osobom spoza Uczelni, na warunkach określonych w Regulaminie udostępniania zbiorów.  

Zasady funkcjonowania systemu biblioteczno-informacyjnego UKSW zawarte są w nowym Regulaminie systemu biblioteczno-informacyjnego.