Przejdź do treści

Zasady wypożyczania i udostępniania

Książki należy zamawiać online w Katalogu Biblioteki UKSW.

1. Limit wypożyczeń:

Kategorie czytelnikówLiczba
książek
Czas
(liczba dni)
ProlongataMaks. czas wypożyczenia wraz z prolongatąKaucja
Student studiów stacjonarnych10303060
Student studiów niestacjonarnych10423072
Student studiujący na kilku kierunkach (po złożeniu wniosku do Dyrektora Biblioteki)15303060
Studenci z niepełnosprawnością (po okazaniu zaświadczenia z Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością UKSW)109030120
Doktorant209030120
Nauczyciel akademicki2518030210
Słuchacz studiów podyplomowych5423072
Słuchacz kursów organizowanych na UKSW5423072
Pracownik niebędący nauczycielem akademickim10303060
Pracownik biblioteki2518030210
Kadra zarządzająca3018030210
Rektorzy 30365 (1 rok)30395
Emerytowani pracownicy UKSW;
Doktoranci związani z UKSW osobą promotora 
530306050 zł
za 1 egzemplarz
Pracownicy UKSW zatrudnieni na podstawie umów cywilno prawnych5903012050 zł
za 1 egzemplarz
Użytkownicy z bibliotek tworzących System Wypożyczeń Warszawskich5303060

2. Opłata za przetrzymanie

Opłata za przetrzymanie określona jest w § 5, ust. 6-11 Regulaminu udostępniania zbiorów w Bibliotece UKSW:

 • Opłata za przetrzymanie jednej książki wynosi 50 gr za każdy dzień zwłoki. Opłata naliczana jest automatycznie przez system biblioteczny. (ust. 6)
 • Czytelnik Biblioteki UKSW przyjmuje do wiadomości obowiązywanie opłaty, a także możliwość dochodzenia jej na drodze sądowej przed sądem właściwym ze względu na siedzibę UKSW. (ust. 7)

Dokonywanie opłat za przetrzymane książki jest możliwy wyłącznie poprzez przelew bankowy. Płatności należy uiszczać na rachunek bankowy: Santander Bank Polska 80 1090 1014 0000 0001 2338 8216UKSW, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa w terminie 7 dni od daty zwrotu książki (§ 5, ust. 8). Informacja o wpłacie na konto będzie wpływała do Biblioteki minimalnie po 2 dniach od chwili jej dokonania. Dopiero wówczas będzie zwalniana blokada konta.

Do pobrania:

3. Wypożyczaniu nie podlegają:

 • książki z oznaczeniem „Tylko na miejscu” i statusem “Dostępny w Biblioteka UKSW – Dewajtis Czytelnia Teologiczno-Kanoniczna” lub “Dostępny w Biblioteka UKSW – Dewajtis Czytelnia Humanistyczna”, lub “Dostępny w Biblioteka UKSW – Czytelnia Nauk Prawnych – Wóycickiego / Biblioteka Nauk Prawnych – Wóycickiego / Biblioteka UKSW – Wóycickiego Czytelnia ogólna – Wóycickiego”
 • dzieła wchodzące w skład księgozbiorów podręcznych czytelni i pracowni,
 • gazety i czasopisma,
 • książki wydane w latach 1801-1950 r.,
 • obiekty w złym stanie zachowania oraz nieoprawne nadbitki i odbitki o małej objętości,
 • zbiory specjalne (w tym prace dyplomowe),
 • mikrofilmy.

4. Zamówienia

Książki wypożyczane są na podstawie zamówienia elektronicznego.

5. Karta biblioteczna

Do odbioru książek z wypożyczalni uprawniają:

 • legitymacja studencka i doktorancka,
 • „karta dostępowa” pracownika UKSW – po aktywacji w Bibliotece,
 • karta słuchacza studiów podyplomowych,
 • Warszawska Karta Miejska dla emerytowanych pracowników UKSW, pracownikom naukowo-dydaktycznym na umowach cywilno-prawnych, prof. wizytujących, elektroniczna legitymacja doktorancka dla doktorantów spoza UKSW związanym osobą promotora – – tzw. konto kaucyjne ważne przez jeden rok,
 • elektroniczna legitymacja studencka [w tym także mLegitymacja studencka (usługa w ramach aplikacji mObywatel – portal gov.pl) studenta UKSW], doktorancka, pracownicza lub Warszawska Karta Miejska czytelnika biblioteki będącej uczestnikiem Systemu Wypożyczeń Warszawskich (dalej SWW),

Studenci niestacjonarni oraz słuchacze studiów/kursów, którzy nie posiadają ww. kart, a mają założone konto w USOS UKSW, muszą okazać w Wypożyczalni zaświadczenie z danej jednostki.

6. Statusy

W czasie przeglądania katalogu internetowego widoczny jest status książki, np.: „Dostępny w Biblioteka UKSW – Dewajtis Magazyn I – Dewajtis”, „Dostępny w Biblioteka UKSW – Wóycickiego Magazyn II – Wóycickiego”, „Dostępny w Biblioteka Nauk Prawnych – Wóycickiego Magazyn Nauk Prawnych – Wóycickiego”, „Niedostępne” lub „Dostępne w Biblioteka UKSW – Dewajtis Czytelnia Teologiczno-Kanoniczna” lub „Dostępne w Biblioteka UKSW – Dewajtis Czytelnia Humanistyczna” lub „Dostępne w Biblioteka UKSW – Wóycickiego Czytelnia Nauk Prawnych – Wóycickiego”, „Biblioteka Nauk Prawnych – Wóycickiego”, „Biblioteka UKSW – Wóycickiego Czytelnia ogólna – Wóycickiego”.

7. Odbiór zamówień

Biblioteka macierzystaMiejsce odbioru
Biblioteka UKSW – DewajtisBiblioteka UKSW – Dewajtis (K-303) LUB Biblioteka UKSW – Wóycickiego (bud. 23, I piętro, p. 110)
Biblioteka UKSW – WóycickiegoBiblioteka UKSW – Wóycickiego (bud. 23, I piętro, p. 110) LUB Biblioteka UKSW – Dewajtis (K-303)
Biblioteka Nauk PrawnychBiblioteka Nauk Prawnych (bud. 17, parter, sala 1708A)

Książki w wypożyczalni można odbierać po 30 min. od złożeniu zamówienia, poza przypadkami, gdy:

 • książki są zamówione w godz. 17.30 – 9.00 –  ich odbiór może nastąpić od godz. 9.30
 • książki są zamówione w piątek po godz. 17.30 –  ich odbiór może nastąpić od godz. 11.00 w sobotę.
 • książki są zamówione w sobotę od godz. 14.30 do godz. 9.00 w poniedziałek –  ich odbiór może nastąpić od godz. 9.30 w poniedziałek.

Zamówione przez Czytelnika książki należy odebrać w ciągu 3 dni.

9. Prolongaty

Przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonych książek, można dokonać, posiadając aktywne konto, tylko w przypadku, gdy książka nie została zarezerwowana przez innego Czytelnika.

Łączny okres wypożyczenia nie może przekroczyć sumy dni regulaminowego wypożyczenia oraz 30 dniowego okresu prolongat. Prolongata jest dostępna na 7 dni przed wyznaczoną datą zwrotu i jest dopuszczalna do dnia przed upłynięciem tego terminu. Pierwsza prolongata w systemie bibliotecznym jest możliwa na 30 dni. Kolejna prolongata jest dopuszczalna zgodnie z informacją z systemu bibliotecznego na koncie bibliotecznym w zależności od daty wykonania pierwszej prolongaty. Suma dni prolongat nie może przekroczyć 37 dni.

W szczególnych przypadkach można uzyskać prolongatę poprzez kontakt mailowy do Wypożyczalni. Czytelnik powinien podać bibliotekarzowi nazwisko i imię oraz UKSW ID z USOSweb. Czytelnik ubiegający się o prolongatę mailem powinien otrzymać na swój list odpowiedź, w której podane zostaną obowiązujące terminy zwrotu książek. Wysłanie pod adresem Biblioteki prośby o przedłużenie terminu wypożyczenia książek nie jest równoznaczne z ich prolongatą.

10. Przetrzymanie wypożyczonej książki

Przetrzymanie wypożyczonej książki skutkuje brakiem możliwości realizacji nowego zamówienia oraz dokonania prolongaty. Wznowienie możliwości zamawiania i dokonywania prolongaty następuje po uregulowaniu należności za przetrzymanie.

11. Powiadomienia mailowe

Informacje o realizacji zamówienia, zbliżającym się terminie zwrotu oraz ewentualnym przekroczeniu tego terminu, są przesyłane na adresy mailowe Czytelników.