Przejdź do treści

Zasady wypożyczania i udostępniania

Książki należy zamawiać online w Katalogu Biblioteki UKSW.

1. Limit wypożyczeń oraz maksymalny czas na jaki wypożycza się książki:

Kategorie czytelnikówLiczba
książek
Czas
(liczba dni)
Kaucja
Student studiów stacjonarnych1030
Student studiów niestacjonarnych1042
Student studiujący na kilku kierunkach (po złożeniu wniosku do Dyrektora Biblioteki)1530
Doktorant2090
Pracownik naukowy25180
Słuchacz studiów podyplomowych542
Słuchacz kursów organizowanych na UKSW542
Pracownik administracji1030
Pracownik biblioteki25180
Kadra zarządzająca30180
Rektorzy 30365 (1 rok)
Emerytowani pracownicy UKSW;
Doktoranci związani z UKSW osobą promotora 
53050 zł
za 1 egzemplarz
Pracownicy UKSW zatrudnieni na podstawie umów cywilno prawnych59050 zł
za 1 egzemplarz
Użytkownicy z bibliotek tworzących System Wypożyczeń Warszawskich530

2. Opłata za przetrzymanie książki jest określona w § 5, ust. 5-9 Regulaminu udostępniania zbiorów w Bibliotece UKSW):

 • Opłata za przetrzymanie jednej książki wynosi 50 gr za każdy dzień zwłoki. Opłata naliczana jest automatycznie przez system biblioteczny. (ust. 5)
 • Czytelnik Biblioteki UKSW przyjmuje do wiadomości obowiązywanie opłaty, a także możliwość dochodzenia jej na drodze sądowej przed sądem właściwym ze względu na siedzibę UKSW. (ust. 6)

Dokonywanie opłat za przetrzymane książki jest możliwy wyłącznie poprzez przelew bankowy. Płatności należy uiszczać na rachunek bankowy: Santander Bank Polska 80 1090 1014 0000 0001 2338 8216UKSW, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa w terminie 7 dni od daty zwrotu książki (§ 5, ust. 7). Informacja o wpłacie na konto będzie wpływała do Biblioteki minimalnie po 2 dniach od chwili jej dokonania. Dopiero wówczas będzie zwalniana blokada konta.

3. Wypożyczaniu nie podlegają:

 • książki z oznaczeniem „Tylko na miejscu”,
 • dzieła wchodzące w skład księgozbiorów podręcznych czytelni i pracowni,
 • gazety i czasopisma,
 • książki wydane w latach 1801-1950 r.,
 • obiekty w złym stanie zachowania oraz nieoprawne nadbitki i odbitki o małej objętości,
 • zbiory specjalne (w tym prace dyplomowe),
 • mikrofilmy.

4. Książki wypożyczane są na podstawie zamówienia elektronicznego.

5. „Karta biblioteczna” – do odbioru książek z wypożyczalni uprawniają:

 • legitymacja studencka i doktorancka,
 • „karta dostępowa” pracownika UKSW – po aktywacji w Bibliotece,
 • karta słuchacza studiów podyplomowych,
 • Warszawska Karta Miejska dla emerytowanych pracowników UKSW, pracownikom naukowo-dydaktycznym na umowach cywilno-prawnych, prof. wizytujących, elektroniczna legitymacja doktorancka dla doktorantów spoza UKSW związanym osobą promotora – – tzw. konto kaucyjne ważne przez jeden rok,
 • elektroniczna legitymacja studencka [w tym także mLegitymacja studencka (usługa w ramach aplikacji mObywatel – portal gov.pl) studenta UKSW], doktorancka, pracownicza lub Warszawska Karta Miejska czytelnika biblioteki będącej uczestnikiem Systemu Wypożyczeń Warszawskich (dalej SWW),

Studenci niestacjonarni oraz słuchacze studiów/kursów, którzy nie posiadają ww. kart, a mają założone konto w USOS UKSW, muszą okazać w Wypożyczalni zaświadczenie z danej jednostki.

6. W czasie przeglądania katalogów internetowych widoczny jest status książki, np.: “Egzemplarze dostępne do wypożyczenia”, “Egzemplarze dostępne tylko na miejscu”, “Brak dostępnych egzemplarzy”.

7. Książki w wypożyczalni można odbierać po 30 min. od złożeniu zamówienia, poza przypadkami, gdy:

 • książki są zamówione w godz. 17.30 – 9.00 –  ich odbiór może nastąpić od godz. 9.30
 • książki są zamówione w piątek po godz. 17.30 –  ich odbiór może nastąpić od godz. 11.00 w sobotę.
 • książki są zamówione w sobotę od godz. 14.30 do godz. 9.00 w poniedziałek –  ich odbiór może nastąpić od godz. 9.30 w poniedziałek.

8. Zamówione przez Czytelnika książki należy odebrać w ciągu 3 dni.

Biblioteka macierzystaMiejsce odbioru
Biblioteka UKSW – DewajtisBiblioteka UKSW – Dewajtis (K-303) LUB Biblioteka UKSW – Wóycickiego (bud. 23, I piętro, p. 110)
Biblioteka UKSW – WóycickiegoBiblioteka UKSW – Wóycickiego (bud. 23, I piętro, p. 110) LUB Biblioteka UKSW – Dewajtis (K-303)
Biblioteka Nauk PrawnychBiblioteka Nauk Prawnych (bud. 17, parter, sala 1708A)

9. Prolongaty

Przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonych książek, można dokonać, posiadając aktywne konto, tylko w przypadku, gdy książka nie została zarezerwowana przez innego Czytelnika. Prolongaty można dokonać najwcześniej na 7 dni przed upływem terminu zwrotu, lecz nie w dniu zwrotu. Dozwolone jest jednokrotne dokonanie prolongaty na 30 dni (niezależnie od rodzaju konta użytkownika).

10. Przetrzymanie wypożyczonej książki

Przetrzymanie wypożyczonej książki skutkuje brakiem możliwości realizacji nowego zamówienia oraz dokonania prolongaty. Wznowienie możliwości zamawiania i dokonywania prolongaty następuje po uregulowaniu należności za przetrzymanie.

11. Informacje o realizacji zamówienia, zbliżającym się terminie zwrotu oraz ewentualnym przekroczeniu tego terminu, są przesyłane na adresy mailowe Czytelników.