Przejdź do treści

Program publikowania otwartego Elsevier

Ostatnia aktualizacja 28.10.2022: Program A dla artykułów wysłanych do recenzji w 2022 r. został wyczerpany i zamknięty. W styczniu 2023 r. program A zostanie wznowiony dla artykułów wysłanych do recenzji w 2023 r. (pula programu zostanie ogłoszona w grudniu 2022 r. po podpisaniu nowej umowy z wydawcą).

Program A oferowany jest tylko dla artykułów, które zostały wysłane do recenzji w bieżącym roku kalendarzowym (2022) i zostały zaakceptowane do publikacji. Artykuły, które były wysłane do recenzji w 2021 r. i zaakceptowane w 2022 r., mogą być publikowane w modelu otwartym na koszt autora i ze zniżką (program B). 

„Programy A i B działają na razie tymczasowo do czasu uzgodnienia przez wydawnictwo Elsevier oraz ICM nowej umowy licencyjnej na 2022 r., której zakres będzie zależał od decyzji MEiN o budżecie WBN 2022, a ta nie została jeszcze podjęta. Mamy nadzieję, ale nie możemy na razie zagwarantować, że autorzy, którzy wysyłają dopiero artykuły do recenzji lub są w trakcie procesu recenzyjnego, będą mieli dostęp do programów przy wypełnianiu formularza Rights and Access„. Komunikat WBN ICM z 20.01.2022 r.

Na czym polega program?

Pilotażowy program publikowania otwartego działa w ramach licencji krajowej Elsevier 2019–2021 i umożliwia publikowanie w ponad 1900 czasopismach hybrydowych i gold open access wydawnictwa Elsevier. Program dzieli się na dwie części: A i B.

PROGRAM A – obejmuje całościowe sfinansowanie z krajowej opłaty licencyjnej. Obejmuje publikację ograniczonej liczby artykułów, które są zwolnione z opłaty za publikację otwartą (Article Processing Charge) na podstawie krajowej umowy licencyjnej (patrz komunikat z 20 stycznia 2022 r. ). W 2020 r. program A działał do 23 czerwca, gdy wyczerpała się pula 1000 artykułów na tamten rok. Program A został wznowiony w 2021 r. z pulą 1500 artykułów, ale pula ta została przeznaczona wyłącznie dla artykułów wysłanych do czasopism (złożenie manuskryptu) od 1 stycznia 2021 r, pula programu A z 2021 r. została wyczerpana 30.11.2021.

Oznacza, że ani autor, ani jego organizacja nie będą obciążeni kosztem publikacji. Koszt ten zostanie pokryty z umowy krajowej finansowanej przez MNiSW.

Należy zaznaczyć, że w przypadku programu A obowiązuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy”.


PROGRAM B – po wyczerpaniu puli artykułów przed końcem 2021 r., zostanie włączony program B, który obejmuje publikacje dowolnej liczby dalszych artykułów otwartych za opłatą ponoszoną przez instytucję, w której afiliowany jest autor, z wykorzystaniem zniżki w stosunku do cennika standardowego. Zniżka ta wynosi 10% w roku 2021.

Uwaga! Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na razie nie zdecydował się na udział w programie B.

Kto może skorzystać z programu?

Z programu A mogą korzystać wyłącznie autorzy korespondencyjni afiliowani w polskich instytucjach zgłoszonych do licencji (w tym przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie).

Przez osobę afiliowaną w danej instytucji rozumie się pracownika zatrudnionego w instytucji lub studenta w momencie zgłaszania artykułu do programu, albo osobę, która związana jest z instytucją na innych zasadach i afiliuje dany artykuł do instytucji za zgodą tej instytucji.

W każdym wypadku wymagane jest, aby autor korespondencyjny umieścił na stronie tytułowej artykułu afiliację w instytucji uprawnionej do programu, przy czym może to być jedna z wielu afiliacji autora korespondencyjnego podanych w artykule w dowolnym porządku.

Jak się zgłosić do programu?

Do programu należy się zgłosić po otrzymaniu informacji z redakcji danego czasopisma o zaakceptowaniu artykułu do publikacji.

Autor otrzyma od Elsevier odnośnik do formularza internetowego „Author journey”, który należy wypełnić. Formularz służy do wyboru publikacji w modelu subskrypcyjnym lub otwartym (gold open access) oraz umożliwia skorzystanie z programu dla polskich autorów.

Opcja pełnego finansowania artykułu z licencji krajowej (program A) pojawi się w formularzu, jeśli w tym momencie pula artykułów w programie A na dany rok nie będzie jeszcze wyczerpana.

Sposób wypełnienia formularza „Author journey” przedstawiony jest w prezentacji dla programu A.
Uwaga: prezentacja przeznaczona jest tylko dla instytucji uprawnionych do korzystania z programu i może być pobrana tylko z numerów IP UKSW lub z IP innych instytucji akademickich zarejestrowanych w Wirtualnej Bibliotece Nauki. Prezentację można także uzyskać pod adresem wbn-admins@icm.edu.pl.

Szczegółowe zasady funkcjonowania programu dostępne są na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki.

Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące programu można kierować do wydawnictwa Elsevier na adres support@elsevier.com oraz do WBN na adres wbn-admins@icm.edu.pl.

Kontakt na UKSW

Jakub Kowalski
Lokalny administrator

tel.: 22 561 88 21
e-mail: j.kowalski@uksw.edu.pl