Przejdź do treści
Flaga i godło Rzeczypospolitej Polskiej

Nazwa projektu – „Dezynfekcja, digitalizacja i upowszechnienie części historycznej kolekcji z BG UKSW w Warszawie”.

Źródło dofinansowania – program „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (moduł „Wsparcie dla bibliotek naukowych”) w ramach umowy SONB/SP/461393/2020.

Kwota dofinansowania – 44 020,00 zł

Środki  własne –  5 000,00 zł


Termin realizacji zadania: 2020-2021.

W ramach projektu zrealizowano zadania polegające na dezynfekcji 2916 woluminów oraz digitalizacji i upowszechnienia 17 woluminów z Biblioteki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Woluminy pochodzą z zasobu tzw. księgozbioru krakowsko-warszawskiego, którego konserwacja i digitalizacja była już dwukrotnie finansowana w ramach Działalności Upowszechniającej Naukę. Kolekcja ta stanowi spuściznę po skasowanych w 1954 r. przez władze PRL Wydziałach Teologicznych UJ i UW oraz ich bibliotekach.

W ramach projektu w 2020 r. przeprowadzono dezynfekcję 2916 woluminów z bibliotek seminariów Historii Kościoła Powszechnego (1225 wol.) oraz Historii Kościoła w Polsce Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (1691 wol.). Zdezynfekowane woluminy zabezpieczono w nowym miejscu przechowywania, jakim jest magazyn Pracowni Starych Druków i Zbiorów XIX-wiecznych (dawniej Magazyn Zbiorów Specjalnych).

W następnym etapie realizacji projektu, digitalizacji poddano łącznie 7396 stron w formacie TIFF o rozdzielczości 400 dpi. Skany zaopatrzono w metadane strukturalne i opisowe w formacie XML oraz standardzie EXIF i zabezpieczono na serwerach UKSW. Digitalizacja obiektów została przeprowadzona w Pracowni Digitalizacyjnej Biblioteki UKSW.

Zgodnie z zapisami projektowymi wersje prezentacyjne 17 woluminów, zdeponowane zostały na stronie Księgozbioru Wirtualnego Federacji „Fides”, gdzie zasiliły specjalnie wydzieloną kolekcję Biblioteki UKSW w Warszawie.

Kolekcja dostępna jest pod linkiem:

https://digital.fides.org.pl/dlibra/collectiondescription/117


Zaznaczyć należy, że Księgozbiór Wirtualny Federacji „Fides” jest jednym z dostawców danych do Europeany – jednej z największych bibliotek cyfrowych, wirtualnego muzeum i archiwum Europy.

O wyborze upublicznionych woluminów zdecydowały zawarte w nich unikalne zapiski Jana Nepomucena Fijałka oraz Stanisława Tomkowicza.

Jan Nepomucen Fijałek (1864-1936) – historyk Kościoła katolickiego, ksiądz, profesor i dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor i rektor Uniwersytetu Lwowskiego, przewodniczący Komisji Historycznej PAU, wybitny znawca dziejów chrześcijaństwa i archiwista. Uważany za jednego z najwybitniejszych historyków Kościoła. Był redaktorem czasopism „Polonia Sacra” i „Archiwum Komisji Historycznej PAU”.

Stanisław Tomkowicz (1850-1933) – konserwator zabytków, historyk sztuki. Pełnił funkcję m.in. zastępcy a potem przewodniczącego Grona Konserwatorów Galicjii Zachodniej, przewodniczącego Komisji Badania Historii Sztuki Polskiej Akademii Umiejętności. Przez wiele lat był redaktorem krakowskiego „Czasu”, a wcześniej czasopisma „Przyjaciel Sztuki Kościelnej”.

Informacji dotyczących projektu udziela dr Maciej Matraś, e-mail: m.matras@uksw.edu.pl, tel. 22 561 89 82.

Raport z przebiegu projektu – Matraś, Maciej, “Dezynfekcja, digitalizacja i upowszechnienie części historycznej kolekcji z BG UKSW w Warszawie 2020 – 2021,” Biblioteka Cyfrowa – Digitarium UKSW, 2022, https://digitarium.uksw.edu.pl/document/132.

Wnioski zakwalifikowane do finansowania w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” – moduł: Wsparcie dla bibliotek naukowych (stan na 2.04.2020).pdf


Nazwa projektu – „Konserwacja, digitalizacja i udostępnianie w wersji cyfrowej inwentarzy Biblioteki Głównej UKSW obejmujących tzw. Księgozbiór krakowsko-warszawski – kontynuacja”.
Źródło dofinansowania – program „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach umowy 787/P-DUN/2019.

Kwota dofinansowania – 134 209,00 zł.

Termin realizacji zadania: 2019-2020.

Zadanie obejmowało konserwację, digitalizację i udostępnienie online 15 ksiąg inwentarzowych z tzw. księgozbioru krakowsko-warszawskiego Biblioteki Głównej UKSW. Kolekcja ta stanowi spuściznę po skasowanych w 1954 r. przez władze PRL, Wydziałach Teologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego oraz ich bibliotekach. Realizacja zadania jest kolejnym etapem szeroko zakrojonych prac mających na celu upublicznienie dzieł pochodzących z tego księgozbioru (liczącego około 24 tys. woluminów, w tym 482 starych druków).

Digitalizacja obiektów została przeprowadzona w Pracowni Digitalizacyjnej Biblioteki Głównej UKSW. Obiekty zostały udostępnione w Księgozbiorze Wirtualnym Federacji „Fides”.
Informacji dotyczących projektu udziela dr Maciej Matraś, e-mail: m.matras@uksw.edu.pl, tel 22 561 89 87.

Komunikat MNiSW z 14.03.2019 r. – Wykaz jednostek oraz zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę – typ wniosku: biblioteki, które zostały zakwalifikowane do finansowania ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2019 r.
Raport „Konserwacja, digitalizacja i udostępnianie w wersji cyfrowej inwentarzy Biblioteki Głównej UKSW obejmujących tzw. księgozbiór krakowsko–warszawski – kontynuacja” (pdf.)Nazwa projektu – „Kontynuacja konserwacji, digitalizacji i udostępniania inwentarzy i starych druków Biblioteki Głównej UKSW”.

Źródło dofinansowania – program „Działalność Upowszechniającą Naukę” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach umowy 589/P-DUN/2018.

Kwota dofinansowania – 58 410,00 zł.
Termin realizacji zadania: 2018

W ramach zadania poddano konserwacji, zdigitalizowano i udostępniono online kolejne 3 stare druki oraz 3 księgi inwentarzowe z tzw. księgozbioru krakowsko-warszawskiego. Kolekcja ta stanowi spuściznę po skasowanych w 1954 r. przez władze PRL, Wydziałach Teologicznych UJ i UW oraz ich bibliotekach. Jego realizacja zakończyła kolejny etap szeroko zakrojonych prac mających na celu upublicznienie dzieł pochodzących z tego księgozbioru (liczącego około 24 tys. woluminów, w tym 482 starych druków).

Digitalizację obiektów przeprowadzono w powstającej Pracowni Digitalizacyjnej Biblioteki Głównej UKSW a zigitalizowane obiekty udostępnione zostały na stronie Księgozbioru Wirtualnego Federacji „Fides”  oraz w tworzonej Bibliotece Cyfrowej UKSW.

Czytaj więcej na temat projektu (pdf.)

Komunikat MNiSW z dn. 23.03.2018

Informacji dotyczących projektu udziela dr Maciej Matraś, e-mail: m.matras@uksw.edu.pl, tel 22 561 89 87.


Tytuł zadania – „Konserwacja, digitalizacja i udostępnienie 14 starych druków i 8 inwentarzy tzw. księgozbioru krakowsko-warszawskiego”.


Źródło dofinansowania – Działalność Upowszechniająca Naukę (DUN), MNiSW.


Termin realizacji zadania: 2015 – 2016


Celem zadania była konserwacja 14 i digitalizacja 13 starych druków – głównie poloników (jeden z tytułów występuje w dwóch egzemplarzach) oraz 8 archiwalnych inwentarzy bibliotecznych. Zarówno stare druki jak i inwentarze są fragmentem spuścizny po skasowanych w 1954 r. przez władze PRL, Wydziałach Teologicznych UJ i UW.


Wybrane stare druki to głównie dzieła autorów polskich, bądź w Polsce wydane, przeważnie  z zakresu literatury kazuistycznej i teologiczno-moralnej epoki baroku.


Inwentarze odzwierciedlają dary wielu profesorów, np. Uniwersytetów Lwowskiego, Jagiellońskiego i Warszawskiego, zawierają podpisy rektorów uczelni z różnych okresów ich historii, wykazy książek zaginionych  w czasie drugiej wojny światowej, są świadectwem poniesionych strat.


Końcowym efektem podjętych starań jest upublicznienie ich w globalnej sieci, dzięki współpracy z Federacją Bibliotek Kościelnych FIDES, której Księgozbiór Wirtualny jest częścią Europeany.


Podjęte działania stanowiły pierwszy etap szeroko zakrojonych prac mających na celu włączenie zabytkowego tzw. księgozbioru krakowsko-warszawskiego (liczącego około 24 tys. woluminów, w tym 482 starych druków) do obiegu publicznego.


Zdigitalizowane w ramach projektu woluminy zostały udostępnione na stronie Księgozbioru Wirtualnego Federacji FIDES oraz w Cyfrowej Bibliotece Narodowej Polona.