Przejdź do treści

Za: Web of Science

Impact  Factor  (IFwskaźnik oddziaływania, współczynnik wpływu) czasopisma to miara częstotliwości, z jaką przeciętny artykuł z tego czasopisma był w danym roku cytowany. Impact Factor pomaga ocenić znaczenie czasopisma, szczególnie w zestawieniu z innymi pismami z tej samej dziedziny.

IF oblicza się, dzieląc liczbę cytowań danego czasopisma w JCR za dany rok przez całkowitą liczbę artykułów, opublikowanych w tym piśmie w dwóch poprzednich latach. IF = 1 oznacza, że artykuły publikowane rok lub dwa lata temu były cytowane średnio jeden raz.

IF ustala Institute for Scientific Information (ISI) – INSTYTUT INFORMACJI NAUKOWEJ W FILADELFII. Dane te podaje baza JOURNAL CITATION REPORTS (JCR), oferująca informacje o wiodących światowych czasopismach. Dzięki gromadzeniu i analizie danych o wzajemnych cytowaniach pozwala ocenić wpływ poszczególnych tytułów na dziedziny nauki, których dotyczą; pokazuje powiązania pomiędzy pismami i trendy w komunikacji naukowej.

Indeksowane przez Instytut Filadelfijski czasopisma są wybierane na podstawie tzw. prawa Bradforda.

PRAWO BRADFORDA (PRAWO ROZPROSZENIA) brzmi następująco:

Jeżeli czasopisma uporządkuje się wg malejącej liczby artykułów na dany temat, można je podzielić na grupę czasopism podstawowych w określonej dziedzinie lub specjalności oraz na kilka grup czasopism zawierających taka sama liczbę artykułów co grupa podstawowa, a wtedy liczba czasopism w poszczególnych grupach będzie rosła geometrycznie jak 1, n, n?,…

Samuel Clement Bradford sformułował swoje prawo badając bibliografię z dziedziny geofizyki. Ustalił, że na 326 czasopism z tej dziedziny 9 czasopism zawierało 429 artykułów, 59 zawierało 499 artykułów, a 258 zawierało 404 artykuły.

WZÓR NA IMPACT FACTOR

IF = B / C

B – łączna lista cytowań, które nastąpiły w danym roku kalendarzowym
C – liczba cytowalnych publikacji, które ukazały się w danym czasopiśmie, w ciągu ostatnich dwóch lat

JCR ma dwa wydania: JCR SCIENCE EDITION (dane z ponad 5900 czasopism w 171 kategoriach tematycznych) oraz JCR SOCIAL SCIENCE EDITION (dane z ponad 1700 czasopism w 55 kategoriach tematycznych).

Co roku, pewna część czasopism jest z listy usuwana (gdy IF dla danego czasopisma spada poniżej 0.1), a inne są w to miejsce przyjmowane.

PRZYDATNE LINKI:

Potencjalną konkurencją dla IF mają być wskaźniki tworzone na podstawie bazy SCOPUS, prowadzonej przez wydawnictwo ELSEVIER. Jest to  SCIMAGO IMPACT FACTOR.

Przydatne linki:

ZARZUTY WOBEC IMPACT FACTOR:

  • Mają na niego wpływ zmiany w kierunkach zainteresowań w nauce czy dynamiczny rozwój danej dyscypliny.
  • IF odzwierciedla raczej poziom czasopisma a nie artykułów w nim zamieszczonych – brak porównania jakościowego artykułu  przeglądowego i oryginalnego.
  • Zawyżanie IF przez samocytowania lub  zalecanie autorom cytowania artykułów zamieszczonych w danym czasopiśmie.
  • Porównywanie IF czasopism może być mylące, biorąc pod uwagę czasopisma o charakterze przeglądowym, które często mają wyższy IF od tych, które publikują prace oryginalne.