Przejdź do treści

Zasady przyjmowania darów w Bibliotece UKSW

 1. Biblioteka przyjmuje dary w postaci materiałów bibliotecznych.
 2. Materiały biblioteczne przyjmowane są przez Dział Gromadzenia i Selekcji Zbiorów.
 3. Przyjmowaniem pojedynczych egzemplarzy zajmuje się dyżurny bibliotekarz.
 4. Dary przyjmowane są od instytucji, jak i od osób prywatnych.
 5. Na życzenie ofiarodawcy Biblioteka może sporządzić porozumienie o przyjęciu darów (wzór stanowi Załącznik nr 2 Wzór porozumienia na przyjęcia darów  do Procedury w sprawie zasad i trybu przyjmowania darów i selekcji księgozbioru stanowiącej załącznik do Decyzji nr  1/2023 Dyrektora BUKSW) lub podziękowanie.
 6. Wprowadzenie, opracowanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych z darów do zbiorów odbywa się w terminie i sposób ustalony przez BUKSW.
 7. Biblioteka zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia selekcji otrzymanych darów.
 8. Podstawą selekcji materiałów są kryteria określone w zasadach zarządzania zasobami, w tym przyjętej w Bibliotece polityce gromadzenia. Należą do nich w szczególności:
  a. wartość naukowa i dydaktyczna,
  b. wartość artystyczna i historyczna,
  c. niezgodność z profilem gromadzonych zbiorów,
  d. nieaktualne treści dokumentów,
  e. mało znany język publikacji,
  f. wystarczająca liczba posiadanych egzemplarzy danego tytułu,
  g. zły stan fizyczny publikacji lub obiektu.
 9. Dary odrzucone w wyniku selekcji mogą zostać przekazane bezpłatnie innym bibliotekom, instytucjom i organizacjom w kraju i za granicą za pomocą list dubletów, oddane bezpłatnie czytelnikom w ramach tzw. bookcrossingu lub przekazane jako nagrody w konkursach organizowanych przez Bibliotekę.
 10. Dary w złym stanie fizycznym mogą zostać przekazane na makulaturę.
 11. Nie przyjmuje się darów od darczyńców zastrzegających sobie włączenie do zbiorów darów bez selekcji.
 12. W przypadku obiektów o znacznej wartości historycznej BUKSW zastrzega sobie prawo do sprawdzenia legalności oraz autentyczności dzieł oraz  stopnia zgodności z profilem gromadzonych zbiorów.
 13. Wszystkie pozycje przyjęte do zbiorów zostają wycenione przez bibliotekarza odpowiedzialnego za ich przyjęcie.
 14. Przedmioty o znacznej wartości historycznej zostają wycenione przez powołaną do tego celu komisję.
 15. Potwierdzeniem wyceny darów przyjętych do zbiorów jest dokonanie odpowiednich zapisów w księgach inwentarzowych Biblioteki.
 16. Przekazanie darów uznaje się za akceptację przez darczyńcę powyższych zasad.

Do pobrania: