Przejdź do treści

Lista czasopism punktowanych MNiSW/MEiN – to wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów, jakie można otrzymać za publikację artykułu naukowego w danym tytule. Lista czasopism punktowanych jest publikowana od 2004 r. przez ministerstwo odpowiedzialne za naukę i szkolnictwo wyższe. Może ona służyć do oceny instytucji naukowych i pracowników naukowych.

Zasady punktowania czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych od roku 2022

Punktacja naliczana jest zgodnie z §11 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 661):

„Liczbę punktów za osiągnięcia naukowe (…) ustala się zgodnie z ostatnim wykazem czasopism i ostatnim wykazem wydawnictw, sporządzonymi i udostępnionymi przez ministra w roku kalendarzowym, w którym dana publikacja naukowa została opublikowana w ostatecznej formie, właściwej dla danego czasopisma albo wydawnictwa, a jeżeli w roku opublikowania publikacji naukowej nie był sporządzany i udostępniany właściwy wykaz – zgodnie z ostatnim wykazem sporządzonym i udostępnionym w latach poprzednich”.

 

Artykuły wydane w 2024 r. – punktowane zgodnie z ostatnim wykazem czasopism, który ukaże się w roku 2024:

Komunikat Ministra Nauki z dnia 05 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

 

Artykuły wydane w roku 2023 podlegają punktacji zgodnie z ostatnim wykazem z 2023 r.:

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

oraz

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03 listopada 2023 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

 

Artykuły wydane w 2022 r. są punktowane zgodnie z ostatnim wykazem z 2021 r.:

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Zasady obowiązujące za lata 2019 – 2021

Za artykuły naukowe opublikowane w czasopismach naukowych niezamieszczonych w wykazie czasopism przyznaje się 5 punktów.

Zasady obowiązujące za lata 2013 – 2018 roku

Za artykuły naukowe opublikowane w latach 2013–2018 punkty przyznaje się zgodnie z poniższym wykazem opublikowanym w komunikacie z dnia 25 stycznia 2017 r.

Ujednolicony wykaz punktowanych czasopism naukowych za lata 2013–2016 (komunikat MNiSW z dn. 25 stycznia 2017 r.). Dowiedz się wiecej.

Wykaz został przygotowany w dwóch wersjach:

FULL – zawiera historię czasopisma z publikowanych wykazów za ostatnie 4 lata. Wersja ta ma na celu wyjaśnienie, jaka przypada punktacja za publikacje w czasopismach o tytułach historycznych, niewystępujących już w najnowszym wykazie.
LITE – zawiera tylko aktualne nazwy czasopism wraz z numerami ISSN i  punktacją.

 • Część A – FULL | LITE zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);
 • Część B – FULL | LITE zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);
 • Część C – FULL | LITE zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych.pdf. Rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym zastąpiło rozporządzenie z 2 grudnia 2015 r. i weszło w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Zgodnie z Ustawą z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Art. 324 ust. 2a (Dz.U. 2018 poz. 1669) artykuły z lat 2017-2018 mogą uzyskać 15 pkt., nawet jeśli są publikowane w czasopismach spoza wykazu.

W przypadku pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej za autorstwo artykułu naukowego opublikowanego w ostatecznej formie w latach 2017 i 2018 w czasopiśmie naukowym ujętym w tych latach w bazach:
1) Scopus – jeżeli posiada status czasopisma aktywnego,
2) Science Citation Index Expanded,
3) Social Sciences Citation Index,
4) Arts & Humanities Citation Index,
5) Emerging Sources Citation Index
– i nieujętym w wykazie czasopism naukowych, o którym mowa w ust. 2, przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą najniżej punktowanemu czasopismu znajdującemu się w części A tego wykazu
 [=15 pkt.].


Wykaz czasopism punktowanych na rok 2016 (komunikat MNiSW z dnia 9 grudnia 2016 r.):

 • Część A – zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) – obejmuje 11271 czasopism naukowych;
 • Część B – zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF) – obejmuje 2209 czasopism naukowych;
 • Część C – zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH) – obejmuje 4111 czasopism naukowych.

Zob. też punktację czasopism naukowych wydawanych na UKSW.


Wykaz czasopism punktowanych na rok 2015 (komunikat MNiSW z dnia 18 grudnia 2015 r.):

 • Część A – zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) – obejmuje 11114 czasopism naukowych;
 • Część B – zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF) – obejmuje 2212 czasopism naukowych;
 • Część C – zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH) – obejmuje 4111 czasopism naukowych.

UWAGA! Wykaz czasopism został zmieniony Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 lipca 2016 r. o sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach.

Zob. też punktację czasopism naukowych wydawanych na UKSW.


Wykaz czasopism punktowanych na rok 2014 (komunikat MNiSW z dnia 31 grudnia 2014 r.):

 • Część A – zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) – obejmuje 10996 czasopism naukowych;
 • Część B – zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF) – obejmuje 2616 czasopism naukowych;
 • Część C – zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH) – obejmuje 4272 czasopisma naukowe.

Zob. też. Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 marca 2015 r. o sprostowaniu błędów wykazu czasopism naukowych na rok 2014.W latach 1991-2004 instytucją odpowiedzialną za politykę naukową państwa był KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH. Od roku 2000, w celu oceny jednostek naukowych, zespoły KBN zaczęły opracowywać listę czasopism, za publikację w których autorzy otrzymywali dla swoich uczelni czy instytutów punkty. Na listę tą składały się periodyki z tzw. LISTY FILADELFIJSKEJ oraz wyselekcjonowane czasopisma polskie.

Za: KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH

PRZYDATNE LINKI: