Przejdź do treści

SNIP

S N I P  (S O U R C E – N O R M A L I Z E D  I M P A C T  P E R  P A P E R) MIERZY KONTEKSTOWY WPŁYW CYTOWANIA  PRZYPISUJĄC MU WARTOŚĆ W ZALEŻNOŚCI OD OGÓLNEJ LICZBY CYTOWAŃ W DANEJ DZIEDZINIE WIEDZY.

Pod uwagę brana jest ilość artykułów cytujących dane czasopismo w powiązaniu z ilością pozycji w wykazach wykorzystanej literatury (references) tych artykułów. W tych dyscyplinach, gdzie cytowania nie są liczne, a wykaz literatury zawiera tylko kilka pozycji – pojedyncze cytowanie nabiera większej wartości. Odwrotnie jest w dziedzinach o bardzo wysokiej liczbie cytowań, gdzie dość często spotyka się listy literatury zawierające powyżej 300 pozycji. Wtedy pojedyncze cytowanie traci na wartości. Przy obliczaniu tego wskaźnika cytowania i autocytowania mają jednakową wagę.

Immediacy Index

I M M E D I A C Y  I N D E X  (II) STANOWI WSKAŹNIK SZYBKOŚCI ODDZIAŁYWANIA.

Wyraża stosunek cytowań artykułów w roku ich publikacji, do liczby artykułów opublikowanych w tym samym roku w konkretnym czasopiśmie. Wskaźnik ten dotyczy wyłącznie danego czasopisma, a nie autorów publikacji. Podawany jest w bazie JCR.

PRZYDATNE LINKI:

IMMEDIANCY INDEX

Wskaźniki PIF i SIF

Wskaźniki bibliometryczne Predicted Impact Factor (PIF) i Scimango Impact Factor (SIF)  zostały wprowadzone odpowiednio w 2013 r. (Komunikat MNiSW z dnia 29.05.2013 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism) i w 2015 r. (Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2.06.2015 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych). Dotyczyły wyłącznie polskich czasopism, które wypełniały ankietę ewaluacyjną, a nie posiadały wskaźnika Impact Factor. PIF odnosił się do czasopism cytowanych w Web of Science, natomiast SIF dotyczył czasopism indeksowanych w bazie Scopus.

W aktualnie obowiązującym rozporządzeniu PIF i SIF nie są brane pod uwagę w ocenie czasopism naukowych. („Rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych„).

Wskaźnik PIF obliczany był jako iloraz liczby cytowań publikacji danego czasopisma naukowego w bazie Web of Science za okres od trzech lat do roku poprzedzającego rok wypełnienia ankiety i liczby wszystkich artykułów naukowych opublikowanych w czasopiśmie w tym okresie.

Wskaźnik SIF obliczany jest jako iloraz współczynnika total cites (3 years), publikowanego w bazie Scimago Journal & Country Rank, dostępnej na dzień 31 sierpnia roku przeprowadzania oceny czasopism naukowych i liczby wszystkich artykułów naukowych, opublikowanych w czasopiśmie w okresie od trzech lat do roku poprzedzających rok wypełnienia ankiety.

PRZYDATNE LINKI:

Index Copernicus

I N D E X  C O P E R N I C U S (I C) TO WSKAŹNIK OCENY JAKOŚCI CZASOPISM NAUKOWYCH Z NAUK BIOLOGICZNYCH I MEDYCZNYCH REGIONU EUROPY ŚRODKOWEJ.

IC biorący pod uwagę ich wartość naukową, staranność edytorską, zasięg, częstotliwość, regularność i stabilność rynkową oraz staranność techniczną. Źródłem wskaźników IC jest Index Copernicus Journals Master List (IC JML).

PRZYDATNE LINKI:

G-index

G – I N D E X  JEST WSKAŹNIKIEM DO OKREŚLANIA WPŁYWU CZASOPISMA W OPARCIU O NAUKOWE REKORDY PUBLIKACJI.

Zasugerowany został w 2006 roku przez Leo Egghe.

G-index definiowany jest jako największa liczba g prac tego czasopisma, które uzyskały łącznie g2 cytowań. Przykładowo czasopismo, którego g-index = 10, opublikowało 10 artykułów, których łączna liczba cytowań jest nie mniejsza niż 100.

Obliczenie wskaźnika, oprócz uszeregowania artykułów według ich liczby cytowań, wymaga także liczenia łącznej liczby cytowań dla kolejnych artykułów z czasopisma i stałego ich porównywania artykułów odpowiadającym kolejności tych artykułów kwadratami liczb porządkowych. Ostatnia z liczb porządkowych, której kwadrat jest mniejszy lub równy sumie cytowań odpowiadającego jej artykułu i cytowań artykułów wcześniejszych, to wielkość g.

G- indeks dla czasopisma jest wyliczany przez bezpłatny program PUBLISH OR PERISH.

PRZYDATNE LINKI