Przejdź do treści

Za: An index to quantify an individual’s scientific research output

I N D E K S   H I R S C H A  (INDEKS H, H-INDEX) TO WSKAŹNIK CHARAKTERYZUJĄCY DOROBEK NAUKOWCA. WYNOSI H, GDY H PUBLIKACJI DANEGO AUTORA BYŁO CYTOWANYCH PRZYNAJMNIEJ H RAZY. NP, . GDY 10 Z PUBLIKACJI AUTORA BYŁO CYTOWANYCH 10 LUB WIĘCEJ RAZY, JEGO INDEKS H JEST RÓWNY 10.

Indeks Hirscha wykorzystywany jest jako jedno z kryteriów oceny dorobku habilitanta, wskazane w Ustawie z dnia 1 września 2011 r. Jest także brany pod uwagę przez Narodowe Centrum Nauki podczas rozpatrywania wniosków o finansowanie projektów badawczych.

JAK OBLICZYĆ  INDEKS  H?

Po opublikowaniu swoich prac w wolnym dostępie można policzyć cytowania za pomocą tych darmowych narzędzi:

Trzeba przy tym mieć na uwadze, że wyniki uzyskane z różnych źródeł mogą się różnić, w zależności od zawartości bazy, z której dane narzędzie korzysta.

WEB OF SCIENCE

Pakiet  bazy danych produkowanych przez firmę Clarivate Analytics (dawniej Thomson Reuters), udostępniany od roku 2010 w ramach krajowej licencji akademickiej. Cytowania są dokonywane w oparciu o bazę Web of Science. Służy ona zarówno do poszukiwania informacji na wybrany temat, jak i do prowadzenia analiz cytowań konkretnych publikacji lub autorów.
W skład pakietu Web of Science wchodzą:

 • Science Citation Index Expanded   (8300 tytułów  czasopism ze 150 dyscyplin; zakres czasowy: od 1945 r.).
 • Social Science Citation Index  (2700 tytułów  czasopism z 55 dyscyplin z zakresu nauk społecznych i 3500  tytułów  wiodących czasopism z zakresu nauk technicznych i ścisłych ; zakres czasowy: od 1956  r.).
 • Arts & Humanities Citation Index  (2300 tytułów  czasopism z zakresu nauk technicznych i sztuki oraz ponad 250 tytułów czasopism z zakresu nauk społecznych i ścisłych ; zakres czasowy: od 1975 r.).
 • Conference Proceedings Citation Index — Science oraz Conference Proceedings Citation Index — Social Science & Humanities (materiały konferencyjne; zakres czasowy: od 1990 r.).

WADY WOBEC SCIENCE CITATION INDEX (SCI):

 • Uwzględnia głównie piśmiennictwo anglosaskie
 • Faworyzuje nauki podstawowe
 • Różnice średniej liczby cytowań podawanych w pracach z różnych dyscyplin mogą być bardzo duże.
 • Prace przeglądowe są cytowane znacznie częściej.
 • Prace mogą być rzadko cytowane w danym okresie, ponieważ nie zostały jeszcze właściwie docenione.
 • Powielanie błędów w bibliografii załącznikowej.

Pomocne linki:

SCOPUS

Multidyscyplinarna baza danych, produkowana przez Elsevier. Indeksuje artykuły z czasopism, wybranych materiałów konferencyjnych, serii książkowych. Obejmuje ponad 18.000 tytułów czasopism i innych publikacji, przy czym ponad 60% tytułów pochodzi spoza USA. Każdy rekord w bazie zawiera spis publikacji cytujących dany dokument. Dodatkowo baza posiada narzędzie do analizy cytowań.

Pomocne linki:

GOOGLE SCHOLAR CITATIONS

Usługa uruchomiona w lipcu 2011 roku, bazująca na danych z Google Scholar (serwis multidyscyplinarny w wolnym dostępie). Umożliwia śledzenie, gdzie i przez kogo cytowane są prace, jak również daje możliwość automatycznego wyliczenia indeksu H. Może służyć, jako narzędzie do importu danych bibliograficznych. Warunkiem skorzystania z tej usługi jest posiadanie swoich prac w bazach Google’a.

Pomocne linki:

CYTATY W Google Scholar

M E T O D Y  Z W I Ę K S Z E N I A  I N DE K S U  H

Niwelowanie barier dostępu do dzieła zwiększa jego widoczność, wyszukiwalność i cytowania. Tak więc, jeśli chcemy zwiększyć cytowalność naszej pracy należy zadbać, aby była ona dostępna w Internecie w modelu open access (otwartym).

Co zrobić, aby praca była dostępna w Open Access?

 • publikuj w recenzowanych czasopismach z listy DOAJ
 • wykorzystaj krajową licencję Springer Open Choice
 • sprawdź politykę otwartości swojego wydawcy w serwisie Sherpa RoMEO

WADY INDEKSU HIRSCHA:

 • Indeks Hirscha niedocenia dorobku prac wysokocytowanych w przypadku oceny publikacji jednej osoby. Natomiast w przypadku oceny instytucji naukowych, to wadą  jest możliwość uzyskiwania lepszych wskaźników przez duże jednostki, które publikują więcej prac.
 • Zjawisko cytowania negatywnego – cytowanie nie musi jednak oznaczać uznania dla tekstu naukowego lub badacza. Niektóre cytowania mają na celu krytykę tekstu i wykazanie błędów, czego przykładem było częste powoływanie się fizyków na tekst, opisujący prawdopodobnie nieprawdziwe odkrycie tzw. zimnej fuzji
 • Ryzyko niepoprawnej oceny w przypadku  zagadnień  będących  w  kręgu  zainteresowań niewielkiej, lokalnej grupy odbiorców, np. badania  istotne w skali kraju/regionu,  ale  mniej ważne dla  szerszego,  międzynarodowego  odbiorcy. Tego typu publikacje mają  małe szanse na uwzględnienie ich w komercyjnych bazach danych, przez wzgląd na surowe  kryteria  doboru  zasobów,  niepozwalające na zamieszczanie  niszowych czasopism w indeksie bazy.