Przejdź do treści

Biblioteka UKSW z najnowocześniejszym systemem bibliotecznym

Logo Biblioteki UKSW

Biblioteka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wdrożyła najnowocześniejszy system Alma i rozpoczęła współkatalogowanie z Biblioteką Narodową – Centralną Biblioteką Państwa. Szeroka współpraca w ramach ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, możliwa dzięki realizacji jednolitych zasad katalogowania zbiorów, przynosi korzyści zarówno pracownikom bibliotek, mogącym efektywniej zarządzać zbiorami, jak i czytelnikom, którzy zyskują szerszy, szybszy i bardziej przejrzysty dostęp do informacji.

Biblioteka UKSW rozpoczęła swoją działalność w 1954 roku jako Biblioteka Główna Akademii Teologii Katolickiej. Podstawą i na długie lata filarem księgozbioru stały się zbiory katedr i zakładów Wydziałów Teologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego. Aktualnie system biblioteczno-informacyjny UKSW gromadzi zasoby o charakterze uniwersalnym, ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin reprezentowanych w uczelni (w tym z nauk humanistycznych, teologicznych, społecznych, prawnych, matematycznych, fizycznych, chemicznych, biologicznych oraz medycznych). Zbiory nieustannie są aktualizowane i poszerzane (m.in. o piśmiennictwo podstawowe i uzupełniające wymienione w sylabusach dla poszczególnych kierunków) w oparciu o bieżące zakupy, dary, wymianę krajową i zagraniczną.

Biblioteka UKSW posiada w swoich zasobach księgozbiory podarowane przez znamienitych uczonych (m.in. Witolda Tylocha, ks. Janusza Stanisława Pasierba, Czesława Zgorzelskiego, Andrzeja Ciechanowieckiego i Lothara Rupperta), a także Księgozbiór Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Wśród kolekcji starych druków liczącej ok. 1000 woluminów, znajduje się Biblia Sacra utriusque Testamenti z roku 1530 z Norymbergi. To łacińskie wydanie Wulgaty, zdobione drzeworytami przypisywanymi Albrechtowi Dürerowi, zostało opublikowane w okresie, kiedy ukazał się już niemiecki przekład Nowego Testamentu autorstwa Marcina Lutra. Od 2016 roku kopie cyfrowe są zamieszczane w Księgozbiorze Wirtualnym Federacji „Fides”, Cyfrowej Bibliotece Narodowej POLONA oraz Bibliotece Cyfrowej UKSW. Na koniec 2021 roku księgozbiór systemu biblioteczno-informacyjnego liczył ponad 563 tysiące woluminów (w tym 404 tysięcy książek, 159 tysięcy woluminów czasopism i 41 tysięcy jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych).

Biblioteka UKSW aktualnie zapewnia bezpłatny dostęp do ok. 40 międzynarodowych baz danych (pełnotekstowych, bibliograficzno-abstraktowych i bibliograficznych), możliwy lokalnie z sieci UKSW i Eduroam, a także zdalnie poprzez platformę https://pulpit.uksw.edu.pl/.

W rezultacie implementacji systemu w kolejnych bibliotekach (w tym w Bibliotece UKSW) poszerzeniu uległa strefa wspólna pracy placówek uczestniczących w projekcie, mająca za główny cel współkatalogowanie w czasie rzeczywistym według jednolitych przepisów katalogowania (wykorzystujących Deskryptory Biblioteki Narodowej). Dzięki wdrożeniu nowego systemu wzbogaciły się zasoby wyszukiwarki katalogi.bn.org.pl, skupiającej obecnie nie tylko połączone katalogi centralnej biblioteki państwa, Biblioteki Jagiellońskiej wraz ze wszystkimi bibliotekami wydziałowymi i instytutowymi Uniwersytetu Jagiellońskiego, dwóch bibliotek wojewódzkich – w Kielcach i w Lublinie, Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu wraz z bibliotekami specjalistycznymi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ale także katalogi 109 bibliotek, które dołączyły w 2022 roku w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. W tym gronie znalazła się również Biblioteka UKSW, która wzbogaciła zasób Połączonych Katalogów BN liczący 12,5 miliona rekordów bibliograficznych i 25 milionów jednostek o kolejne zbiory.

Biblioteka Narodowa, jako operator Priorytetu 1. Kierunku Interwencji 1.2. Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025”, pokrywa koszty utrzymania systemu.

Zachęcamy do odkrywania bogactwa piśmiennictwa polskiego dostępnego w połączonych katalogach pod adresem https://katalogi.bn.org.pl/.

Budowa sieci ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek

Nowe logo Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0
02 stycznia 2023