Przejdź do treści

System Informacji Prawnej LEGALIS – szkolenie

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu z obsługi Systemu Informacji Prawnej LEGALIS, które odbędzie się 17 kwietnia o godzinie 12.00 w formie on-line na platformie MS Teams.

W trakcie szkolenia zostaną omówione podstawowe funkcje platformy oraz nowe narzędzia dodane do platformy w zeszłym roku – m.in. nowa koncepcja pracy z orzeczeniami i wzorami pism oraz moduł BeckDirect – nowatorski projekt składający się z praktycznych poradników.

Spotkanie poprowadzi p. Dariusz Orlikowski – specjalista ds. szkoleń w Wydawnictwie C.H.Beck i konsultant w kwestii wsparcia technicznego oraz merytorycznego dotyczącego SIP Legalis.

Link ważny w dniu spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2QwOWRhNDYtMDgyMy00NzI0LWFhOWQtYjM3MjZlMTBkM2Y5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2213d53d85-1922-4471-a873-5bd5f7a49efa%22%2c%22Oid%22%3a%22a4d0f00e-c28f-462a-a34f-5b4b30f95661%22%7d

11 kwietnia 2024