Jesteś tutaj

Zapytanie ofertowe nr BUKSW-371.9.2018

26.06.2018
 
Szanowni Państwo,
 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia na  usługę konserwacji 3 ksiąg  inwentarzowych oraz 3 starych druków znajdujących się w księgozbiorze Biblioteki Głównej UKSWwg niżej określonych warunków.

 

 

 

 

 
1.  Koszt realizacji konserwacji wymienionych obiektów. 
2. Wiedza i doświadczenie w wykonywaniu konserwacji starych druków i rękopisów (wykazanie wykonania należycie co najmniej jednej usługi polegającej na gruntownej konserwacji starych druków i rękopisów o łącznej wartości nie mniejszej niż 20 000 zł brutto
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie). 
3. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (wykazanie dysponowania co najmniej jedną osobą posiadającą dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku konserwacja zabytków w specjalizacji: konserwacja papieru i skóry oraz posiadającą minimum 3-letnią praktykę zawodową zdobytą po uzyskaniu dyplomu).
Konserwacja zostanie zrealizowana w ramach projektu dofinansowanego przez MNiSW.
 
Przewidywany czas realizacji zamówienia: Od dnia podpisania umowy do 16 listopada 2018 r. 
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwatorskich 3 ksiąg inwentarzowych oraz 3 starych druków z Biblioteki Głównej UKSW w Warszawie (informacje o obiektach przeznaczonych do konserwacji w Zał. Nr 1) zgodnie ze wzorem Umowy (Zał. Nr 2).
 
Księgi inwentarzowe pochodzą z lat 30-tych i 50-tych XX wieku. Stan zachowania inwentarzy należy uznać za zły (nr 30 i 31) i średni (nr 24). Karty ksiąg powstały na papierze maszynowym złej jakości. Papier jest mocno zakwaszony, inwentarze ulegają więc szybko postępującemu procesowi starzenia i destrukcji. W związku z tym wymagane jest poddanie ich zabiegom konserwatorsko-restauratorskim,  których głównym celem jest odkwaszenie papieru.  Z uwagi na  konieczność zachowania znajdujących się w inwentarzach pieczątek, zapisków atramentowych, zapisków ołówkiem kopiowym i zwykłym - odkwaszanie i wzmacnianie papierowych arkuszy powinny odbywać się w przeznaczonych do tego celu wyspecjalizowanych, nowoczesnych urządzeniach lub instalacjach. 
 
W ramach prac konserwatorskich dla ksiąg inwentarzowych przewiduje się m.in. następujące czynności: dezynfekcja w komorze fumigacyjnej, oczyszczenie mechaniczne powierzchni kart i oprawy z kurzu i brudu, konserwacja kart papierowych w bloku oraz kart dołączonych luzem, kontrolne badanie pH i wykonanie zabiegów odkwaszenia preparatem Bookkeeper, podklejenie przedarć i ubytków, prostowanie kart, konserwacja i uzupełnianie opraw, sporządzenie dokumentacji opisowej i fotograficznej, zakup/wykonanie kopert ochronnych dla kart luzem i pudeł ochronnych (bezkwasowych). 
 
Stare druki pochodzą z XVII (sygn. 102555) i XVIII w. (sygn. 102615 i sygn. 104221). W wyniku działania wody i wilgoci egzemplarze uległy zdeformowaniu, zarówno oprawy, jak i bloki książki. Na wielu kartach obiektów widoczne są rozległe zacieki, przebarwienia i osłabienie papieru. W wymienionych starych drukach wystąpiły zmiany mikrobiologiczne, które spowodowały osłabienie i destrukcję papieru. W egzemplarzu o sygnaturze 102555 na k. tytułowej i kilku k. końcowych wystąpiły ubytki w dolnej części kart; dwie ostatnie karty sklejone w górnej części. W związku z tym wymagane jest poddanie obiektów zabiegom konserwatorsko-restauratorskim. 
 
W ramach prac konserwatorskich dla starych druków przewiduje się m.in. wykonanie następujących działań: dezynfekcja w komorze fumigacyjnej; mechaniczne powierzchni kart i opraw, kontrolne badanie pH – w przypadku zakwaszenia papieru wykonanie odkwaszenia preparatem Bookkeeper, konserwacja kart papierowych w bloku, uzupełnienia ubytków, konserwacja opraw, sporządzenie dokumentacji opisowej i fotograficznej; zakup/wykonanie pudeł ochronnych (bezkwasowych). 
 
Oferty należy przesłać na adres e-mail: sekretariat.biblioteka@uksw.edu.pl w terminie do 5 lipca 2018 r. 
Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.
Chętnych do obejrzenia obiektów zapraszamy do siedziby Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w dn. 28.06.2018 i 02.07.2018 r. w godz. 9-14:30 (po wcześniejszym powiadomieniu telefonicznym lub mailowym - Paweł Skalski p.skalski@uksw.edu.pl, tel. 22 561 89 82).
 
 
Dr hab. Katarzyna Materska, prof. UKSW
Dyrektor Biblioteki Głównej UKSW
 
Załączniki