Jesteś tutaj

Dni Książki Dawnej na UKSW

VII Dni Książki Dawnej | VI Dni Książki Dawnej | V Dni Książki Dawnej | IV Dni Książki Dawnej | III Dni Książki Dawnej | II Dni Książki Dawnej | I Dni Książki Dawnej
 

Dni Książki Dawnej (DKD) to impreza cykliczna po raz pierwszy zorganizowana w roku 2013. Najważniejszym celem DKD jest upowszechnienie w środowisku akademickim i naukowym problematyki związanej z księgozbiorami historycznymi, a w szczególności zbiorami naszej bielańskiej książnicy. W ten sposób staramy się wzbudzić zainteresowanie tymi  ogólnie nieznanymi szerszemu gronu zasobami.  Głównym elementem Dni Książki Dawnej na UKSW jest wystawa dawnych książek (inkunabułów, rękopisów, starych i nowych druków) pochodzących ze zbiorów Biblioteki Głównej UKSW. Mamy nadzieję, że m.in. poprzez ich cykliczną prezentację biblioteka jawi się miejscem ważnym dla czytelników i badaczy. Wystawom w poszczególnych latach towarzyszyły wykłady, sympozja i konferencje.


I Dni Książki Dawnej (25–28 lutego 2013 r.) odbyły się z inicjatywy p. dr Joanny Pietrzak-Thébault i studentów I roku kulturoznawstwa Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW. 26 i 27 lutego problematykę dawnej książki przybliżyły wykłady: prof. Erminii Ardissino z Università di Torino Images, Nature and Ethics połączony z prezentacją książki Visibile teologia. Il libro sacro figurato in Italia tra Cinquecento e Seicento (Teologia na widoku. Ilustrowane książki we Włoszech na przełomie XV i XVI wieku), Roma 2012; prof. Bożeny Mazurkowej z Uniwersytetu Śląskiego Literacka rama wydawnicza w drukach oświeceniowych oraz mgr Izabeli Wiencek z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego O staropolskich zaklęciach przeciw złodziejom książek.


II Dni Książki Dawnej (14–28 maja 2014 r.) zainaugurowano w ramach XI Tygodnia Bibliotek, wpisującego się w przypadający w 2014 r. jubileusz „650 lat w służbie książki”. Do ich organizacji włączyła się czynnie Biblioteka Główna UKSW. Otwarciu wystawy towarzyszyło spotkanie naukowe z udziałem studentów UKSW pt. Biblia czytana od pokoleń, w czasie którego odczytano fragmenty Księgi Rodzaju z wybranych polskich przekładów biblijnych od XV-wiecznych do współczesnych. Niemałym wydarzeniem tych dni była konferencja naukowa Patronka filologii. Rola Biblii w rozwoju badań językoznawczych i przekładowych. Pokłosie tej konferencji stanowiła wydana w 2015 r. publikacja o identycznym tytule.


W czasie trwania kolejnych III Dni Książki Dawnej (10-18 kwietnia 2015 r.) zaprezentowano aż dwie wystawy. Oprócz tradycyjnej, prezentującej stare druki ze zbiorów Biblioteki Głównej UKSW, niemałym zainteresowaniem cieszyła się towarzysząca jej wystawa opraw historyzujących i artystycznych„Inspiracje” przygotowana przez pracownie introligatorskie Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ponadto w ramach III Dni Książki Dawnej miała również miejsce konferencja Konserwacja kolekcji zabytkowych – historia, wyzwania, ograniczenia.


IV Dni Książki Dawnej (11-16 kwietnia 2016 r.) koncentrowały się wokół wystawy Biblioteka Sarmacka. Towarzyszyły jej trzy wykłady: 11 kwietnia dra hab. Mariusza Kazańczuka Anatomia herbarza, 14 kwietnia dr hab. Joanny Partyki „Skład abo Skarbiec” Jakuba Kazimierza Haura na tle kultury ciekawości oraz 18 kwietnia prof. UKSW dra hab. Krzysztofa Koehlera Sarmacja i jej krytycy. Z dziejów pewnej idei.


V Dni Książki Dawnej (21-27 kwietnia 2017 r.) przebiegły pod hasłem Sacrum, Dziedzictwo, Towar. Dawna książka i jej funkcjonowanie w świadomości społecznej i na rynku antykwarycznym. Celem wystawy było ukazanie drogi dawnej książki i stosunku do niej jej kolejnych właścicieli. Jednocześnie poprzez odpowiedni dobór eksponatów starano się zwrócić uwagę na dwojaki charakter dawnej książki: historyczno-kulturowy, a jednocześnie czysto materialny, jako przedmiotu obrotu handlowego. Wystawie towarzyszyło sympozjum opatrzone tym samym tytułem, w czasie którego  mieliśmy okazję zapoznać się z rezultatami najnowszych badań pracowników Biblioteki Głównej UKSW, jak i gości z innych polskich uczelni.
 

VI Dni Książki Dawnej (16-20 kwietnia 2018 r.) - "E librariis monasterium (Z klasztornych bibliotek)" miały skłonić uczestników do refleksji nad zjawiskiem jakim była klasztorna biblioteka. Pochodzące z klasztorów różnych zakonów i zgromadzeń eksponaty stanowią świadectwo losów jakie spotkały owe librarie, kasowane i celowo rozpraszane, a nawet niszczone przez zaborców. Istotnym dopełnieniem wystawy był ogólnopolski naukowy panel dyskusyjny opatrzony tym samym tytułem oraz towarzysząca mu promocja książki "Przestrzeń klasztoru – przestrzeń kultury. Piśmiennictwo – książka – edukacja" / pod red. Joanny Pietrzak-Thebault i Łukasza Cybulskiego. – Warszawa : Wydawnictwo UKSW, 2017.


oprac. dr Paweł Skalski

Utworzono - 11.04.2018
Aktualizacja - 22.03.2019