Jesteś tutaj

Repozytoria OA

R E P O Z Y T O R I U M  to publicznie dostępne ”archiwum”, które gromadzi i udostępnia materiały dydaktyczne oraz bieżący dorobek naukowy pracowników danej instytucji czy uniwersytetu, umieszczone przez nich samych lub administratora w trybie on-line. Jako platforma udostępniająca otwarte zasoby naukowe często integruje instytucję/uczelnię z innymi źródłami informacji naukowej o szerszym zasięgu.

 

REPOZYTORIUM          
AMUR Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Celem repozytorium jest upowszechnianie dorobku naukowego pracowników oraz promowanie badań naukowych prowadzonych na UAM. W repozytorium gromadzone są dokumenty z dziedzin występujących na uczelni. Materiały są dzielone na kolekcje: prace doktorskie, artykuły naukowe, materiały konferencyjne, materiały dydaktyczne, czasopisma naukowe, postery, materiały administracyjne (sprawozdania, raporty).
ARC - Cross Achive Searching Sernice ARC stanowi eksperymentalne narzędzie wyszukujące umożliwiające przeszukiwanie wielu archiwów przy użyciu jednego interfejsu użytkownika, czyniąc ich zasoby bardziej dostępnymi. Zawiera ponad 7 milonów rekordów pochodzących z 177 archiwów i repozytoriów Open Access. Interfejs umożliwia przejście do konkretnego archiwum oraz wyszukiwanie proste lub złożone całego zbioru.


arxiv.org

 
Pierwsze otwarte repozytorium naukowe powstałe w 1991 roku, w którym swoje prace regularnie zamieszczają wybitni matematycy i fizycy. Wykorzystują serwis również jako miejsce, w którym prezentują swoje teksty przed publikacją. Dzięki recenzjom i komentarzom specjalistów z własnej dziedziny mogą udoskonalić swoją pracę. Wiele tekstów ukazuje się później w czasopismach naukowych, lecz znaczna część, często bardzo wpływowych artykułów, nigdy nie trafia na łamy żadnego z pism i pozostaje dostępna jedynie w arXiv.org. Prace można czytać i pobierać bezpośrednio ze strony arXiv.org, są one widoczne również w wyszukiwarkach naukowych, takich jak Google Scholar.
CEON (Repozytorium Centrum Otwartej Nauki)
 
Repozytorium zostało uruchomione przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego - ICM UW w czerwcu 2011 roku. W CEON-ie rejestrowane są takie zasoby jak artykuły (niepublikowane i nierecenzowane – preprinty oraz artykuły które przeszły proces recenzji i zostały opublikowane – postprinty), książki, materiały konferencyjne, raporty czy rozprawy doktorskie. CEON to pierwsze w Polsce naukowe repozytorium otwarte dla naukowców ze wszystkich instytucji naukowych i badawczych w Polsce. Centrum gwarantuje również w pełni otwarty dostęp do bazy materiałów.
CERN Document Server (CDS) Obejmuje około 700 tysięcy artykułów i preprintów, 60 tysięcy książek i sprawozdań, 15 tysięcy prezentacji i referatów, 3 tysiące periodyków i raportów, 30 tysięcy materiałów multimedialnych; łącznie ponad 800 tysięcy rekordów bibliograficznych i 360 tysięcy dokumentów pełnotekstowych, pochodzących z 5 dużych archiwów i repozytoriów. Interfejs umożliwia przeszukiwanie konkretnego archiwum oraz indywidualne dostosowanie prezentacji wyników.
CogPrints Archiwum elektroniczne do archiwizacji dokumentów w dziedzinie psychologii, neurologii i Językoznawstwa i wielu dziedzinach informatyki (np. sztuczna inteligencja, robotyka, vison, uczenia się, mowy, sieci neuronowe), filozofii (np. umysł, język, wiedza, nauka, logika), biologii (np., etologia, ekologia behawioralna, socjobiologii, genetyki zachowania, teoria ewolucji), medycyny(np. psychiatrii, neurologii, genetyki człowieka, Imaging), antropologii (np. primatology, poznawczy etnologia, archeologia, paleontologia), jak również wszelkich inne nauk fizycznych, społecznych i nauk matematycznych, które są istotne dla badania poznania.
E-LIS E-LIS zostało założone w 2003 roku. Jest Międzynarodowym Otwartym Archiwum Nauki z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji (LIS). Jest dobrowolnym przedsięwzięciem dosto-sowanym do Open Access (OA).
Federacja Polskich Bibliotek Cyfrowych W Polsce intensywnie rozwijają się biblioteki cyfrowe, które oprócz starszych, digitalizowanych pozycji zamieszczają w swoich kolekcjach także nowe czasopisma i prace naukowe tworzone w polskich uczelniach. Chociaż ich główne cechy i zasady funkcjonowania są odmienne od repozytoriów Open Access, również one działają w modelu otwartym i realizują cele otwartego dostępu. Biblioteki te są w przeważającej części całkowicie otwarte; tylko do niektórych zasobów dostęp jest kontrolowany i ograniczony do członków określonej instytucji.
Internet Archive Największe internetowe archiwum zasobów multimedialnych oraz archiwum historii internetu. W Internet Archive znajdują się historyczne wersje stron WWW, a także książki, fotografie, filmy, nagrania programów telewizyjnych, nagrania muzyczne, dawne wersje oprogramowania. Z archiwum można korzystać bezpłatnie do celów edukacyjnych, a duża część jego zasobów dostępna jest dla wszystkich internautów. Obecnie Internet Archive jest drugim co do wielkości po Google Books Search projektem zajmującym się digitalizacją książek i ich prezentacją online.
MIT OpenCourseWare Wzorcowy przykład udostępniania materiałów edukacyjnych realizowany przez jedną z najlepszych uczelni technicznych świata – Massachusetts Institute of Technology w Stanach Zjednoczonych. Obecnie w bazie znajduje się blisko 1900 dokumentów w różnych formach (kursów szkoleniowych, nagrań wykładów audio i wideo oraz pełnych tekstów książek wykładowców MIT). Wszystkie treści zamieszczane na stronie są bezpłatne.

Networked Digital Library of Theses and Dissertations    
 
Katalog Centralny Sieciowej Cyfrowej Biblioteki Prac Dyplomowych i Dysertacji (NDLTD). W przyszłości ma stanowić zbiór najwyższej jakości materiałów edukacyjnych dostarczanych przez instytucje członkowskie z całego świata. Celem projektu jest polepszenie dostępu do prac badawczych prowadzonych przez studentów pod kierunkiem promotorów, co umożliwi przekazywanie bogatszych informacji poprzez zastosowanie technologii multimedialnych, hipermedialnych oraz pozwoli na promocję technologii bibliotek cyfrowych na całym świecie.
OpenAIRE Repozytorium, gromadzące nie tylko publikacje, ale też opisy projektów badawczych. Powiązanie informacji o projekcie z jednej strony z instytucją i osobami, odpowiedzialnymi za jego realizację, a z drugiej strony z publikacjami, jakie powstały w jego wyniku, pozwala uzyskać całościowy obraz przebiegu badań.
OAIster Katalog centralny różnego typu zasobów cyfrowych w otwartym dostępie. Uwzględnia nie tylko dokumenty tekstowe, ale też graficzne, dźwiękowe i filmowe
Open Archives Inicjatywa Open Archives rozwija i promuje standardy interoperacyjności, które mają na celu ułatwienie skutecznego rozpowszechniania treści. Dalsze wsparcie tego dzieła pozostaje podstawą programu Archiwum Open. Dodatkowo OAI promuje szeroki dostęp do zasobów cyfrowych dla eScholarship, eLearning i e-nauki. Strona zawiera w OAI spis repozytoriów. Obecnie istnieje 1641 takich repozytoriów. OIA wprowadziło infrastrukturę dla rozproszonych archiwów i niezależnych usług danych.
OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories) Baza różnego typu kolekcji cyfrowych (tak instytucjonalnych, jak i dziedzinowych), tu zbiorczo nazywanych repozytoriami. Podstawowym kryterium ich doboru jest warunek udostępniania treści bez opłat czy konieczności rejestrowania się. Prowadzona jest także selekcja merytoryczna, wynikająca z naukowego charakteru serwisu.
OpenStex CNX Repozytorium otwartych materiałów edukacyjnych tworzone od 1999 r. przez pracowników amerykańskiego Rice University. Zebrano ok. 10 tys. modułów w blisko 500 kolekcjach.  Repozytorium obejmuje tematykę z nauk ścisłych, społecznych i humanistycznych.
Public Knowledge Project - Open Archives Harvester Zawiera prawie 250 tysięcy rekordów bibliograficznych z 239 archiwów i repozytoriów. W celu usprawnienia wyszukiwania indeksowane dokumenty zawierają specjalne indentyfikatory opracowane na podstawie informacji dostarczonych przez autorów, określające tematy i ich ujęcia. Dostępne jest wyszukiwanie proste oraz złożone w polach autor/instytucja, tytuł, słowa w abstrakcie, data wydania, dyscyplina naukowa, przedmiot, język publikacji, instytucja sprawcza, typ dokumentu. Interfejs umożliwia również bezpośrednie przejście do konkretnego archiwum.
Registry of Open Access Repositories (ROAR) Katalog repozytoriów i bibliotek cyfrowych, udostępniających swoje zasoby w modelu Open Access. Daje liczne możliwości zarówno wyszukiwania, jaki i przeglądania kolekcji (m.in. zakres tematyczny, kraj, typ zasobu, stosowane oprogramowanie). Ponadto możliwe jest przeszukiwanie zawartości repozytoriów za pomocą Google Custom Search.

 

Oprac.: J. Białkowska, D. Łysakowska

Aktualizacja 6.06.2015

Dodano: 13.02.2015