Jesteś tutaj

Pomoc bibliometryczna

W dniach 22.07–05.08.2022 usługa jest niedostępna.

 

Sporządanie analiz bibliometrycznych jest skierowane do pracowników, doktorantów i studentów UKSW. Usługa jest nieodpłatna.

 

Cel analizy:

 • wnioski konkursowe i raporty roczne oraz końcowe do Narodowego Centrum Nauki (m.in. OPUS, PRELUDIUM, MINIATURA, SONATA) oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
   
 • Rada Doskonałości Naukowej (uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego i tytułu profesora),
   
 • Władze Uczelni (wnioski o nagrody, awanse, stypendia).

 

Zakres:

 • obliczanie indeksu Hirscha (index-H),
   
 • wyliczanie liczby cytowań i cytowań (bez autocytowań) całego dorobku naukowego danego autora lub wybranych publikacji,
   
 • wskazywanie Impact Factor (w tym pięcioletniego lub sumarycznego) poszczególnych tytułów czasopism (wg Journal Citation Reports);
   
 • wskazanie czy dana publikacja znajduje się w otwartym dostępie oraz pomoc w rozróżnieniu pomiędzy zielonym a złotym dostępem,
   
 • określanie całkowitej wartości punktowej artykułów naukowych zgodnie z wykazami ministerialnymi,
   
 • sporządzanie rankingu czasopism punktowanych dla poszczególnych dyscyplin naukowych i artystycznych (podział zgodnie z Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych).


Analiza bibliometryczna może być przeprowadzona na podstawie następujących baz: Web of Science Core Collection, Scopus, Publish or Perish (dane z Google Scholar) oraz BazEkon.

 

Zasady:

 • raporty bibliometryczne sporządzane są wyłącznie na podstawie dostarczonej przez autora listy publikacji w wersji elektronicznej. W celu wyliczenia indeksu Hirscha i łącznej liczby cytowań niezbędne jest dostarczenie pełnej bibliografii;
   
 • czas oczekiwania na wykonanie usługi uzależniony jest od zakresu udzielanej pomocy, lecz jest nie krótszy niż 3 dni robocze;
   
 • zgłoszenia należy przesyłać za pomocą poniższego formularza.

Przejdź do - Formularz zgłoszeniowy pomocy bibliometrycznej

 

 

KONTAKT:

Dział Informacji Naukowej i Transferu Wiedzy

Kampus Dewajtis, Nowy Gmach, s. 309
e-mail informatorium@uksw.edu.pl

Agnieszka Uziębło - tel. 22 561 89 87

dr Maciej Matraś  - tel. 22 561 89 82

Ostatnia aktualizacja - 15.07.2022
Utworzono -  16.02.2017