Jesteś tutaj

Projekty Biblioteki UKSW


Projekty w trakcie realizacji

 

Baza Wiedzy - Repozytorium UKSW

 

Biblioteka przy współpracy Centrum Systemów Informatycznych UKSW i Politechniki Warszawskiej jest w trakcie budowy Bazy Wiedzy UKSW opartej na oprogramowaniu Omega-Psir.


Celem projektu jest stworzenie platformy dostępu do cyfrowych zasobów naukowych. Ma ono pełnić między innymi funkcję repozytorium uczelnianego, które pozwoli upowszechnić w formie cyfrowej dokumenty tworzone przez Uniwersytet i jego członków oraz zarządzać materiałami cyfrowymi.


Informacji dotyczących postępów projektu udziela Agnieszka Uziębło, e-mail: a.uzieblo@uksw.edu.pl, tel. 22 561 89 87 (lub wew. 387).

 

Zarządzenie Nr 79/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie utworzenia centralnego systemu ewidencji, archiwizacji i upowszechniania efektów działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej pracowników i doktorantów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Decyzja Nr 73/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zarządzania Bazą Wiedzy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie


Biblioteka Cyfrowa UKSW
 

Głównym celem Biblioteki Cyfrowej jest upowszechnienie i promocja zasobów dziedzictwa naukowego oraz kulturowego UKSW.
 

Obecnie na plaformie są zamieszczane m.in. skany powstające w ramach innych projektów Biblioteki Głównej. Wkrótce Biblioteka zacznie być wzbogacana o wersje elektroniczne publikacji znajdujących się w zbiorach systemu biblioteczno-informacyjnego UKSW.
 

Planujemy również utworzenie kolekcji „Laboratorium Dialogu Kultury i Religii” przygotowywaną we współpracy z Fundacją UKSW oraz Instytutem Papieża Jana Pawła II w Warszawie. Przedmiotem projektu jest digitalizacja 300 obiektów oraz opracowanie i udostępnienie 500 obiektów polskiego dziedzictwa z zakresu dialogu kultury i religii składających się na zawartość LaDKiR.
 

Trwają prace nad pozyskaniem środków na rozbudowę oraz wzbogacenie serwisu o nowe funkcjonalności i narzędzia.
 

Zarys Biblioteki Cyfrowej tworzonej w ramach projektu "Digitarium UKSW" znajduje się pod adresem: http://omeka.uksw.edu.pl.

 

Informacji dotyczących postępów projektu udziela Agnieszka Uziębło, e-mail: a.uzieblo@uksw.edu.pl, tel. 22 561 89 87 (lub wew. 387)
 

Pracownia Digitalizacyjna Biblioteki UKSW
 

Regulamin Pracowni Digitalizacyjnej Biblioteki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Informacji dotyczących Pracowni udziela dr Maciej Matraś, e-mail: m.matras@uksw.edu.pl, tel. 22 561 89 87 (lub wew. 387).

 


Projekty w przygotowywaniu

 


Projekty zrealizowane

 

Projekt SON 2020-2021

 

Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Nazwa projektu - „Dezynfekcja, digitalizacja i upowszechnienie części historycznej kolekcji z BG UKSW w Warszawie”.
 

Źródło dofinansowania - program „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (moduł „Wsparcie dla bibliotek naukowych”) w ramach umowy SONB/SP/461393/2020.


Kwota dofinansowania - 44 020,00 zł

Środki  własne -  5 000,00 zł


Termin realizacji zadania: 2020-2021.

 

W ramach projektu zrealizowano zadania polegające na dezynfekcji 2916 woluminów oraz digitalizacji i upowszechnienia 17 woluminów z Biblioteki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Woluminy pochodzą z zasobu tzw. księgozbioru krakowsko-warszawskiego, którego konserwacja i digitalizacja była już dwukrotnie finansowana w ramach Działalności Upowszechniającej Naukę. Kolekcja ta stanowi spuściznę po skasowanych w 1954 r. przez władze PRL Wydziałach Teologicznych UJ i UW oraz ich bibliotekach.
 

W ramach projektu w 2020 r. przeprowadzono dezynfekcję 2916 woluminów z bibliotek seminariów Historii Kościoła Powszechnego (1225 wol.) oraz Historii Kościoła w Polsce Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (1691 wol.). Zdezynfekowane woluminy zabezpieczono w nowym miejscu przechowywania, jakim jest magazyn Pracowni Starych Druków i Zbiorów XIX-wiecznych (dawniej Magazyn Zbiorów Specjalnych).


W następnym etapie realizacji projektu, digitalizacji poddano łącznie 7396 stron w formacie TIFF o rozdzielczości 400 dpi. Skany zaopatrzono w metadane strukturalne i opisowe w formacie XML oraz standardzie EXIF i zabezpieczono na serwerach UKSW. Digitalizacja obiektów została przeprowadzona w Pracowni Digitalizacyjnej Biblioteki UKSW.


Zgodnie z zapisami projektowymi wersje prezentacyjne 17 woluminów, zdeponowane zostały na stronie Księgozbioru Wirtualnego Federacji „Fides”, gdzie zasiliły specjalnie wydzieloną kolekcję Biblioteki UKSW w Warszawie.

Kolekcja dostępna jest pod linkiem:
https://digital.fides.org.pl/dlibra/collectiondescription/117


Zaznaczyć należy, że Księgozbiór Wirtualny Federacji „Fides” jest jednym z dostawców danych do Europeany – jednej z największych bibliotek cyfrowych, wirtualnego muzeum i archiwum Europy.


O wyborze upublicznionych woluminów zdecydowały zawarte w nich unikalne zapiski Jana Nepomucena Fijałka oraz Stanisława Tomkowicza.

 

Jan Nepomucen Fijałek (1864-1936) - historyk Kościoła katolickiego, ksiądz, profesor i dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor i rektor Uniwersytetu Lwowskiego, przewodniczący Komisji Historycznej PAU, wybitny znawca dziejów chrześcijaństwa i archiwista. Uważany za jednego z najwybitniejszych historyków Kościoła. Był redaktorem czasopism „Polonia Sacra” i „Archiwum Komisji Historycznej PAU”.

 

Stanisław Tomkowicz (1850-1933) – konserwator zabytków, historyk sztuki. Pełnił funkcję m.in. zastępcy a potem przewodniczącego Grona Konserwatorów Galicjii Zachodniej, przewodniczącego Komisji Badania Historii Sztuki Polskiej Akademii Umiejętności. Przez wiele lat był redaktorem krakowskiego „Czasu”, a wcześniej czasopisma „Przyjaciel Sztuki Kościelnej”.

 

Informacji dotyczących projektu udziela dr Maciej Matraś, e-mail: m.matras@uksw.edu.pl, tel. 22 561 89 82.

 

Raport z przebiegu projektu - Matraś, Maciej, “Dezynfekcja, digitalizacja i upowszechnienie części historycznej kolekcji z BG UKSW w Warszawie 2020 – 2021,” Biblioteka Cyfrowa - Digitarium UKSW, 2022, https://digitarium.uksw.edu.pl/document/132.

 

Wnioski zakwalifikowane do finansowania w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Wsparcie dla bibliotek naukowych (stan na 2.04.2020).pdfLogo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Biblioteka Główna UKSW zrealizowała w latach 2019-2020 projekt finansowany w ramach umowy nr 787/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na Działalność Upowszechniającą Naukę pn. „Konserwacja, digitalizacja i udostępnianie w wersji cyfrowej inwentarzy Biblioteki Głównej UKSW obejmujących tzw. Księgozbiór krakowsko-warszawski – kontynuacja”.


Kwota dofinansowania - 134 209,00 zł.
 

Termin realizacji zadania: 2019-2020.

Zadanie obejmowało konserwację, digitalizację i udostępnienie online 15 ksiąg inwentarzowych z tzw. księgozbioru krakowsko-warszawskiego Biblioteki Głównej UKSW. Kolekcja ta stanowi spuściznę po skasowanych w 1954 r. przez władze PRL, Wydziałach Teologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego oraz ich bibliotekach. Realizacja zadania jest kolejnym etapem szeroko zakrojonych prac mających na celu upublicznienie dzieł pochodzących z tego księgozbioru (liczącego około 24 tys. woluminów, w tym 482 starych druków).


Digitalizacja obiektów została przeprowadzona w Pracowni Digitalizacyjnej Biblioteki Głównej UKSW. Obiekty zostały udostępnione w Księgozbiorze Wirtualnym Federacji "Fides".


Informacji dotyczących projektu udziela dr Maciej Matraś, e-mail: m.matras@uksw.edu.pl, tel 22 561 89 87.


Komunikat MNiSW z 14.03.2019 r. - Wykaz jednostek oraz zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę - typ wniosku: biblioteki, które zostały zakwalifikowane do finansowania ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2019 r.
 

Raport "Konserwacja, digitalizacja i udostępnianie w wersji cyfrowej inwentarzy Biblioteki Głównej UKSW obejmujących tzw. księgozbiór krakowsko--warszawski – kontynuacja" (pdf.)


 

 

Przejdź na stronę MNiSW.

 

"Kontynuacja konserwacji, digitalizacji i udostępniania inwentarzy i starych druków Biblioteki Głównej UKSW". Zadanie finansowane w ramach umowy nr 589/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na Działalność Upowszechniającą Naukę.
 

Kwota dofinansowania - 58 410,00 zł

Termin realizacji zadania: 2018
 

W ramach zadania poddano konserwacji, zdigitalizowano i udostępniono online kolejne 3 stare druki oraz 3 księgi inwentarzowe z tzw. księgozbioru krakowsko-warszawskiego. Kolekcja ta stanowi spuściznę po skasowanych w 1954 r. przez władze PRL, Wydziałach Teologicznych UJ i UW oraz ich bibliotekach. Jego realizacja zakończyła kolejny etap szeroko zakrojonych prac mających na celu upublicznienie dzieł pochodzących z tego księgozbioru (liczącego około 24 tys. woluminów, w tym 482 starych druków).

Digitalizację obiektów przeprowadzono w powstającej Pracowni Digitalizacyjnej Biblioteki Głównej UKSW a zigitalizowane obiekty udostępnione zostały na stronie Księgozbioru Wirtualnego Federacji "Fides"  oraz w tworzonej Bibliotece Cyfrowej UKSW.
 

Czytaj więcej na temat projektu (pdf.)
 

Komunikat MNiSW z dn. 23.03.2018
 

Informacji dotyczących projektu udziela dr Maciej Matraś, e-mail: m.matras@uksw.edu.pl, tel 22 561 89 87.

 


Przejdź na stronę MNiSW.

 

Tytuł zadania - "Konserwacja, digitalizacja i udostępnienie 14 starych druków i 8 inwentarzy tzw. księgozbioru krakowsko-warszawskiego”
 

Termin realizacji zadania: 2015 – 2016
 

Źródło dofinansowania - Działalność Upowszechniająca Naukę (DUN), MNiSW.

 

Zdigitalizowane w ramach projektu woluminy zostały udostępnione na stronie Księgozbioru Wirtualnego Federacji FIDES oraz w Cyfrowej Bibliotece Narodowej Polona.
 

Celem zadania była konserwacja 14 i digitalizacja 13 starych druków - głównie poloników (jeden z tytułów występuje w dwóch egzemplarzach) oraz 8 archiwalnych inwentarzy bibliotecznych. Zarówno stare druki jak i inwentarze są fragmentem spuścizny po skasowanych w 1954 r. przez władze PRL, Wydziałach Teologicznych UJ i UW.  

Wybrane stare druki to głównie dzieła autorów polskich, bądź w Polsce wydane, przeważnie  z zakresu literatury kazuistycznej i teologiczno-moralnej epoki baroku.

Inwentarze odzwierciedlają dary wielu profesorów, np. Uniwersytetów Lwowskiego, Jagiellońskiego i Warszawskiego, zawierają podpisy rektorów uczelni z różnych okresów ich historii, wykazy książek zaginionych  w czasie drugiej wojny światowej, są świadectwem poniesionych strat.

Końcowym efektem podjętych starań jest upublicznienie ich w globalnej sieci, dzięki współpracy z Federacją Bibliotek Kościelnych FIDES, której Księgozbiór Wirtualny jest częścią Europeany.

 

Podjęte działania stanowiły pierwszy etap szeroko zakrojonych prac mających na celu włączenie zabytkowego tzw. księgozbioru krakowsko-warszawskiego (liczącego około 24 tys. woluminów, w tym 482 starych druków) do obiegu publicznego.


 

Ostatnia aktualizacja - 14.03.2022