Jesteś tutaj

Projekty Biblioteki Głównej


Projekty w trakcie realizacji


Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Biblioteka Główna UKSW aktualnie jest w trakcie realizacji projektu finansowanego w ramach umowy nr 787/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na Działalność Upowszechniającą Naukę pn. „Konserwacja, digitalizacja i udostępnianie w wersji cyfrowej inwentarzy Biblioteki Głównej UKSW obejmujących tzw. Księgozbiór krakowsko-warszawski – kontynuacja”.
 

Kwota dofinansowania - 134 209,00 zł.

Termin realizacji zadania: 2020.
 

Zadanie obejmuje konserwację, digitalizację i udostępnienie online 15 ksiąg inwentarzowych z tzw. księgozbioru krakowsko-warszawskiego Biblioteki Głównej UKSW. Kolekcja ta stanowi spuściznę po skasowanych w 1954 r. przez władze PRL, Wydziałach Teologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego oraz ich bibliotekach. Realizacja zadania jest kolejnym etapem szeroko zakrojonych prac mających na celu upublicznienie dzieł pochodzących z tego księgozbioru (liczącego około 24 tys. woluminów, w tym 482 starych druków).

Digitalizacja obiektów zostanie przeprowadzona w powstającej Pracowni Digitalizacyjnej Biblioteki Głównej UKSW. Obiekty zostaną udostępnione w Księgozbiorze Wirtualnym Federacji "Fides", Cyfrowej Bibliotece Narodowej Polona oraz w Bibliotece Cyfrowej UKSW.

Informacji dotyczących projektu udziela dr Maciej Matraś, e-mail: m.matras@uksw.edu.pl, tel 22 561 89 87.


Komunikat MNiSW z 14.03.2019 r. - Wykaz jednostek oraz zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę - typ wniosku: biblioteki, które zostały zakwalifikowane do finansowania ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2019 r.

 


Projekt SON 2020-2021

 

Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Nazwa projektu - „Dezynfekcja, digitalizacja i upowszechnienie części historycznej kolekcji z BG UKSW w Warszawie”.
 

Źródło dofinansowania - program „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (moduł „Wsparcie dla bibliotek naukowych”) w ramach umowy SONB/SP/461393/2020.


Kwota dofinansowania - 44 020,00 zł

Środki  własne -  5 000,00 zł


Termin realizacji zadania: 2020-2021.

 

Projekt dotyczy dezynfekcji 2916 woluminów oraz digitalizacji i upowszechnienia 17 woluminów z Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Woluminy pochodzą z zasobu tzw. księgozbioru krakowsko-warszawskiego, którego konserwacja i digitalizacja była już dwukrotnie finansowana w ramach Działalności Upowszechniającej Naukę. Kolekcja ta stanowi spuściznę po skasowanych w 1954 r. przez władze PRL Wydziałach Teologicznych UJ i UW oraz ich bibliotekach.


W ramach projektu przewidziano przeprowadzenie dezynfekcji tej części wymienionego wyżej księgozbioru, która pochodziła z bibliotek dwóch seminariów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego: Historii Kościoła Powszechnego oraz Historii Kościoła w Polsce.


Drugi etap realizacji projektu polega na digitalizacji 17 woluminów wybranych spośród zdezynfekowanego zasobu. O wyborze tych właśnie woluminów zdecydowały zawarte w nich unikalne zapiski Jana Nepomucena Fijałka oraz Stanisława Tomkowicza. Digitalizacja obiektów zostanie przeprowadzona w Pracowni Digitalizacyjnej Biblioteki Głównej UKSW.
 

W trzecim etapie projektu, obiekty zostaną udostępnione w Księgozbiorze Wirtualnym Federacji "Fides", który jest jednym z dostawców danych do Europeany – jednej z największych bibliotek cyfrowych, wirtualnego muzeum i archiwum Europy.

 

Jan Nepomucen Fijałek (1864-1936) - historyk Kościoła katolickiego, ksiądz, profesor i dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor i rektor Uniwersytetu Lwowskiego, przewodniczący Komisji Historycznej PAU, wybitny znawca dziejów chrześcijaństwa i archiwista. Uważany za jednego z najwybitniejszych historyków Kościoła. Był redaktorem czasopism „Polonia Sacra” i „Archiwum Komisji Historycznej PAU”.

 

Stanisław Tomkowicz (1850-1933) – konserwator zabytków, historyk sztuki. Pełnił funkcję m.in. zastępcy a potem przewodniczącego Grona Konserwatorów Galicjii Zachodniej, przewodniczącego Komisji Badania Historii Sztuki Polskiej Akademii Umiejętności. Przez wiele lat był redaktorem krakowskiego „Czasu”, a wcześniej czasopisma „Przyjaciel Sztuki Kościelnej”.

 

Informacji dotyczących projektu udziela dr Maciej Matraś, e-mail: m.matras@uksw.edu.pl, tel 22 561 89 87.

 

Wnioski zakwalifikowane do finansowania w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Wsparcie dla bibliotek naukowych (stan na 2.04.2020).pdf


Baza Wiedzy - Repozytorium UKSW

 

Biblioteka Główna przy współpracy Centrum Systemów Informatycznych UKSW i Politechniki Warszawskiej jest w trakcie wdrażania oprogramowania OMEGA-PSIR służącego do budowy systemu informacji naukowej, bazy wiedzy UKSW.


Celem projektu jest budowa platformy dostępu do cyfrowych zasobów naukowych. Ma ono pełnić między innymi funkcję repozytorium uczelnianego, które pozwoli upowszechnić w formie cyfrowej dokumenty tworzone przez Uniwersytet i jego członków oraz zarządzać materiałami cyfrowymi.


Informacji dotyczących postępów projektu udziela Agnieszka Uziębło, e-mail: a.uzieblo@uksw.edu.pl, tel. 22 561 89 87 (lub wew. 387).

 


Biblioteka Cyfrowa UKSW
 

Głównym celem Biblioteki Cyfrowej jest upowszechnienie i promocja zasobów dziedzictwa naukowego oraz kulturowego UKSW.
 

Obecnie na plaformie są zamieszczane m.in. skany powstające w ramach innych projektów Biblioteki Głównej. Wkrótce Biblioteka zacznie być wzbogacana o wersje elektroniczne publikacji znajdujących się w zbiorach systemu biblioteczno-informacyjnego UKSW.
 

Planujemy również utworzenie kolekcji „Laboratorium Dialogu Kultury i Religii” przygotowywaną we współpracy z Fundacją UKSW oraz Instytutem Papieża Jana Pawła II w Warszawie. Przedmiotem projektu jest digitalizacja 300 obiektów oraz opracowanie i udostępnienie 500 obiektów polskiego dziedzictwa z zakresu dialogu kultury i religii składających się na zawartość LaDKiR.
 

Trwają prace nad pozyskaniem środków na rozbudowę oraz wzbogacenie serwisu o nowe funkcjonalności i narzędzia.
 

Zarys Biblioteki Cyfrowej tworzonej w ramach projektu "Digitarium UKSW" znajduje się pod adresem: http://omeka.uksw.edu.pl.

 

Informacji dotyczących postępów projektu udziela Agnieszka Uziębło, e-mail: a.uzieblo@uksw.edu.pl, tel. 22 561 89 87 (lub wew. 387)
 

Pracownia Digitalizacyjna Biblioteki Głównej UKSW

Regulamin Pracowni Digitalizacyjnej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Informacji dotyczących Pracowni udziela dr Maciej Matraś, e-mail: m.matras@uksw.edu.pl, tel. 22 561 89 87 (lub wew. 387).

 


Projekty w przygotowywaniu

 


Projekty zrealizowane

 

Przejdź na stronę MNiSW.

 

"Kontynuacja konserwacji, digitalizacji i udostępniania inwentarzy i starych druków Biblioteki Głównej UKSW". Zadanie finansowane w ramach umowy nr 589/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na Działalność Upowszechniającą Naukę.
 

Kwota dofinansowania - 58 410,00 zł

Termin realizacji zadania: 2018
 

W ramach zadania poddano konserwacji, zdigitalizowano i udostępniono online kolejne 3 stare druki oraz 3 księgi inwentarzowe z tzw. księgozbioru krakowsko-warszawskiego. Kolekcja ta stanowi spuściznę po skasowanych w 1954 r. przez władze PRL, Wydziałach Teologicznych UJ i UW oraz ich bibliotekach. Jego realizacja zakończyła kolejny etap szeroko zakrojonych prac mających na celu upublicznienie dzieł pochodzących z tego księgozbioru (liczącego około 24 tys. woluminów, w tym 482 starych druków).

Digitalizację obiektów przeprowadzono w powstającej Pracowni Digitalizacyjnej Biblioteki Głównej UKSW a zigitalizowane obiekty udostępnione zostały na stronie Księgozbioru Wirtualnego Federacji "Fides"  oraz w tworzonej Bibliotece Cyfrowej UKSW.
 

Czytaj więcej na temat projektu (pdf.)
 

Komunikat MNiSW z dn. 23.03.2018
 

Informacji dotyczących projektu udziela dr Maciej Matraś, e-mail: m.matras@uksw.edu.pl, tel 22 561 89 87.

 


Przejdź na stronę MNiSW.

 

Tytuł zadania - "Konserwacja, digitalizacja i udostępnienie 14 starych druków i 8 inwentarzy tzw. księgozbioru krakowsko-warszawskiego”
 

Termin realizacji zadania: 2015 – 2016
 

Źródło dofinansowania - Działalność Upowszechniająca Naukę (DUN), MNiSW.

 

Zdigitalizowane w ramach projektu woluminy zostały udostępnione na stronie Księgozbioru Wirtualnego Federacji FIDES oraz w Cyfrowej Bibliotece Narodowej Polona.
 

Celem zadania była konserwacja 14 i digitalizacja 13 starych druków - głównie poloników (jeden z tytułów występuje w dwóch egzemplarzach) oraz 8 archiwalnych inwentarzy bibliotecznych. Zarówno stare druki jak i inwentarze są fragmentem spuścizny po skasowanych w 1954 r. przez władze PRL, Wydziałach Teologicznych UJ i UW.  

Wybrane stare druki to głównie dzieła autorów polskich, bądź w Polsce wydane, przeważnie  z zakresu literatury kazuistycznej i teologiczno-moralnej epoki baroku.

Inwentarze odzwierciedlają dary wielu profesorów, np. Uniwersytetów Lwowskiego, Jagiellońskiego i Warszawskiego, zawierają podpisy rektorów uczelni z różnych okresów ich historii, wykazy książek zaginionych  w czasie drugiej wojny światowej, są świadectwem poniesionych strat.

Końcowym efektem podjętych starań jest upublicznienie ich w globalnej sieci, dzięki współpracy z Federacją Bibliotek Kościelnych FIDES, której Księgozbiór Wirtualny jest częścią Europeany.

 

Podjęte działania stanowiły pierwszy etap szeroko zakrojonych prac mających na celu włączenie zabytkowego tzw. księgozbioru krakowsko-warszawskiego (liczącego około 24 tys. woluminów, w tym 482 starych druków) do obiegu publicznego.


 

Ostatnia aktualizacja - 06.07.2020