Jesteś tutaj

Sumaryczny Impact Factor

Sumaryczny Impact Factor wymieniony jest w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego jako jedno z kryteriów oceny osiągnięć naukowo-badawczych habilitanta.


Oblicza się go uwzględniając artykuły danego autora publikowane w czasopismach posiadających współczynnik IF, wg poniższego wzoru:

 

 

WZÓR NA SUMARYCZNY IMPACT FACTOR


Sumaryczny IF = Ax(n) * IFx(n) + Ay(n) * IFy(n) + Ay(m) * IFy(m) + …

n, m - rok publikacji artykułu autora / rok dla którego obliczono IF czasopisma
Ax - liczba artykułów autora opublikowanych w czasopiśmie x w danym roku
Ay - liczba artykułów autora opublikowanych w czasopiśmie y w danym roku
IFx - IF czasopisma x obliczony dla danego roku
IFy - IF czasopisma y obliczony dla danego roku


czyli mnożymy IF danego czasopisma z określonego roku przez liczbę opublikowanych przez autora artykułów. W przypadku artykułów z kilku czasopism wszystko dodajemy.
 


PRZYDATNE LINKI:

E. Rozkosz, Bibliometria w procedurach awansów naukowych, s. 30-34, 09.02.2015

Ostatnia aktualizacja - 04.04.2019