Jesteś tutaj

Styl bibliograficzny Chicago

T H E   C H I C A G O   M A N U A L   O F   S T Y L E  (znany inaczej jako: TCMOS CMOS/CMS) jest to styl redagowania tekstu po raz pierwszy użyty w 1890 roku przez studentów Uniwersytetu Chicagowskiego. Styl Chicago jest bardzo popularny w publikacjach historycznych.

 


P R Z Y P I S Y   B I B L I O G R A F I C Z N E :

 

Natomiast Grygajtis1 uważa, że Londyn, aby ratować kolonie brytyjskie w Azji, przymknął oko na zajęcie przez ZSRR Międzymorza.

1. Krzysztof Grygajtis,  Sowiecka strategia geopolityczna 1923-1943, Elbląg, Sprawy Polityczne, s. 9.

 

 

 • Format przypisu: numer przypisu. Imię i Nazwisko autora, Tytuł źródła, (Miejsce wydania, Wydawnictwo, Data wydania), numer strony. (bez „s.” lub „str.”)
 • Format opisu bibliograficznego . Imię i Nazwisko autora, Tytuł źródła, Miejsce wydania: Wydawnictwo, Data wydania.
 • Wszystkie cytaty w tekście odsyłają czytelnika do właściwego źródła informacji w przypisach na końcu cytowanego zdania.
 • Przypisy to lista źródeł uporządkowanych i ponumerowanych zgodnie z numerem porządkowym danego cytowanego zdania.
 • Pierwsze cytowane zdanie posiada indeks górny z numerem 1. Drugie cytowane zdanie posiada indeks górny z numerem 2 itd.
 • Indeksy górne nie są umieszczane po żadnych znakach interpunkcyjnych z wyjątkiem myślnika.
 • Przypisy są umieszczone na tej samej stronie co zdanie cytowane, poniżej pola tekstu.
 • Przypisy zazwyczaj oddzielone są od tekstu linią.

 


O P I S   B I B L IO G R A F I C Z N Y:

 • Tytuł „Bibliografia” jest wyśrodkowany.
 • Wpisy są ułożone w porządku alfabetycznym.
 • Kolejne wpisy mają odstęp dwóch wersów między sobą.
 • Pierwszy wers każdego wpisu jest wyrównany do lewego marginesu, a każde następne wersy mają odstęp pięciu spacji od lewego marginesu.
 • Bibliografia znajduje się na samym końcu całego tekstu.
 • Format bibliografii: Nazwisko autora książki, Pierwsze imię, Drugie imię, Tytuł książki, Wydawnictwo, Data wydania


Książka (jeden do trzech autorów)
Sztompka, Piotr, Socjologia. Analiza społeczeństw, Znak: Kraków, 2002.

Książka (więcej niż trzech autorów)
Januszek, Henryk i Jan Sikora. Podstawy Socjologii. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej: Poznań, 2008.

Artykuł w wydawnictwie zwartym
C. Kovesi, "Engendering Lust in Early Modern Italy: Pisanello's Luxuria," in Practices of Gender in Late Medieval and Early Modern Europe, eds. Megan Cassidy-Welch and Peter Sherlock (Turnhout: Brepols, 2008), 141-2.

Artykuł w wydawnictwie ciągłym
Bartkowski, Jerzy. „Zachowania wyborcze Pomorzan”. Studia Socjologiczne, 3(198), 30-37.

Dokumenty elektroniczne