Jesteś tutaj

Styl bibliograficzny APA

S T Y L   A P A  (A M E R I C A N  P S Y C H O L O G I C A L  A S S O C I A T I O N) jest to zestaw reguł opracowanych by ułatwić rozumienie piśmiennictwa z nauk społecznych zawartych w podręczniku Publication Manual of the American Psychological Association. Styl ten powstał w latach 80 i od tego czasu stanowi jeden z podstawowych stylów cytowań. Na edycję tekstu APA składają się reguły dotyczące zapisu elementów tekstu (np. odsyłacze, bibliografia, statystyki, formatowanie tabel, użycie kursywy, niektóre reguły ortograficzne). Chcąc zapoznać się ze standardami edytorskimi stylu APA kliknij tu.
Styl APA jest stylem charakterystycznym dla psychologi, edukacji i innych nauk socjologicznych.


P R ZY P I S Y   B I B L I O G R A F I C Z N E:

„(…) według autora książki (Grygajtis, 2006, s. 9) uważa, że Londyn, aby ratować kolonie brytyjskie w Azji, przymknął oko na zajęcie przez ZSRR Międzymorza.(…)”

 

 • W nawiasie okrągłym wpisywane są nazwisko autora oraz rok ukazania się publikacji, numery stron podawane są w przypadku dosłownego cytowania tekstu. Zgodnie z Standardem APA nazwiska, rok oraz numery stron oddzielone są przecinkiem.
 • Jeżeli publikacja posiada 2 autorów podajemy ich nazwiska oddzielone są przecinkiem:
 • Gdy publikacja posiada trzech, czterech lub pięciu autorów, w pierwszym cytowaniu wymieniamy wszystkich, a przy następnych jedynie pierwszego zastępując pozostałych skrótem „i in.”:
 • Cytowanie jednocześnie dwóch lub więcej publikacji różnych autorów: Autorów wymieniamy w kolejności alfabetycznej, oddzielając odniesienia do ich publikacji średnikiem.
 • Cytowanie więcej niż jednej publikacji autora: Po nazwisku autora wpisujemy chronologicznie lata ukazania się publikacji.
 • Jeżeli obie publikacje zostały wydane w tym samym roku, po jego podaniu wpisuje się litery alfabetu. Socjolog jest to osoba, która potrafi wyzwolić się ze swoich bezpośrednich uwarunkowań i zobaczyć rzeczy w szerszym kontekście.
 • Gdy autorzy noszą to samo nazwisko: Publikacje rozróżnia się stawiając pierwszą literę imienia przed nazwiskiem autora.
 • Gdy powołanie się na publikację ma pośredni charakter, należy podać dane źródła pierwotnego, następnie wyrażenie „za”, a na końcu dane źródła wtórnego, w którym podane zostało źródło pierwotne.
 • Cytowanie dosłowne: Gdy przytaczany fragment ma ponad 40 słów, należy umieścić go w osobnym akapicie z wcięciem (5 spacji), bez cudzysłowu oraz tekst powinien być poprzedzony i zakończony wolnym wierszem. Gdy przytaczany fragment jest krótszy niż 40 słów, należy umieścić go w linii właściwego tekstu, w cudzysłowu.O P I S  B I B L IO G R A F I C Z N Y:

 • Tytuł „Bibliografia” wyrównany do lewego marginesu.
 • Bibliografia tworzona jest na osobnej stronie, na końcu dokumentu, przed załącznikami.
 • Każdą nową pracę zaczynamy bez wcięcia wyrównanie do lewego marginesu, a kolejne wiersze danego adresu bibliograficznego powinny być zapisane z wcięciem 5 spacji.


Opis bibliograficzny książki (jeden do trzech autorów)
Haynes, J. (2005). Comparative politics in a globalizing world. Cambridge: Polity
 

Książka (więcej niż trzech autorów)
Bobowski, K., Kowalski, P. i Nowak, A. (2001). Potoczne teorie dotyczące emocji. Warszawa: Wydawnictwo XYZ

Artykuł w wydawnictwie zwartym
Sztompka, P. (2002). Socjologia i społeczeństwo. W: P. Sztompka (red.), Niestabilność wzrostu gospodarczego (ss. 10-45). Kraków: Znak


Artykuł w wydawnictwie ciągłym
Bartkowski, J. (2010). Zachowania wyborcze Pomorzan. Studia Socjologiczne, 3 (198), 30-37


Dokumenty elektroniczne
Słowińska, K. (2010). Społeczny świat hodowców gołębi pocztowych. Przegląd Socjologii Jakościowej, 6(3), 1-135. Pobrano z:http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume14/PSJ_monografie_7.pdf, Dnia (2010, 12, 07).


Dokument audiowizualny
Reed, C. (Director). (1949). The Third Man [Motion picture]. United Kingdom: British Lion/London Films.


S T Y L   A P A  jest stylem bardzo podobnym do S T Y L U  H A R W A R D Z K I E G O, oba to style „autor-data”.
Istnieje jednak kilka różnic między tymi dwoma systemami, które można uznane za wyznaczniki poszczególnego stylu:
 

 • Lista lektur w stylu harwardzkim ma tytuł „Reference List” , natomiast w stylu APA “References”.
 • Nazwisko redaktora książki w stylu harwardzkim oznacza się poprzez „ed [s].” lub „edited by” (uwaga: zapis z małej litery) i umieszcza się za tytułem książki. W stylu APA zwrot „(Ed[s].).” znajduje się po tytule dzieła.
 • Data publikacji cytatu jest zawsze w nawiasach w stylu APA, w przeciwieństwie do stylu harwardzkiego, gdzie datę podaje się bez nawiasu.
 • W stylu harwardzkim numer cytowanej strony można, zamiast „s.”, wprowadzić dwukropkiem, np "(Mundy, 2001: 30)".