Jesteś tutaj

Styl harwardzki

S T Y L   H A R W A R D Z K I  to typ przypisu „autor-data-strona” i jest niczym innym jak przypisem w treści. Podstawowa zasada sprowadza się do podawania w tekście głównym w nawiasie półokrągłym nazwiska autora (lub skrótu tytułu w przypadku prac zbiorowych), daty wydania oraz numeru strony.
System harwardzki często stosowany w pracach z nauk ścisłych, przyrodniczych i społecznych.

PRZYPISY BIBLIOGRAFICZNE WEDŁUG STYLU HARWARDZKIEGO:


„(…) według autora książki (Grygajtis, 2006: 9) uważa, że Londyn, aby ratować kolonie brytyjskie w Azji, przymknął oko na zajęcie przez ZSRR Międzymorza.(…)”
 

  • Odsyłając do kilku prac tego samego autora wydanych w jednym roku, dla ich odróżnienia dodaje się po dacie publikacji małą literę "a", "b" itd., np. (Grochal 2007a: 24) i (Grochal 2007b: 20).
  • W opisie można podawać pełne imię autora lub tylko jego inicjał. W przypadku odniesienia do kilku publikacji w pierwszej kolejności stosuje się kolejność alfabetyczną, a następnie chronologiczną, np. (Lange 1965; Pokorska 2002; Prandecki 2011; Prandecki 2012).
  • Odwołując się kilkakrotnie do jednej publikacji, nie rozdzielonej innymi pozycjami, należy zamiast nazwiska autora i roku wydania, użyć słowa „tamże”.
  • Podawanie numerów stron publikacji w opisach bibliograficznych nie jest obowiązkowe.
  • W przypadku, gdy publikacja ma dwóch autorów, podaje się oba nazwiska, łącząc je spójnikiem "i". Jeśli autorów jest trzech wygląda to tak: (Ziółkowski, Kowalski i Nowak 1996: 34)
  • Natomiast gdy autorów jest więcej niż trzech należy podać nazwisko pierwszego, ze skrótem "i in." (i inni), np. (Ziółkowski i in. 1997: 89)
  • Tytuły książek, czasopism i gazet wyróżnia się kursywą.
  •  Integralną częścią przypisu w tekście jest odpowiednio skomponowana bibliografia.


O P I S  B I B L I O G R A F I C Z NY   W   S T Y L U   H  A R W A R D Z K I M

Opis bibliograficzny książki (jeden do trzech autorów)
Kasperczyk, Tadeusz (1988). Postawa ciała a wybrane cechy morfologiczne i funkcjonalne u dzieci w wieku 8-15 lat. Kraków, AWF

Opis bibliograficzny książki (więcej niż trzech autorów)
Weiler J. H. H., Belg I., Peterson B. (Eds.), (2003), Integrating in an Expanding European Union. Reassessing the Fundamentals, Blackwell Publishing Ltd., Oxford.
 
Artykuł w wydawnictwie zwartym
Januszewski M. (2000) Treści teologiczne sakramentu chrztu w perspektywie skuteczności procesu resocjalizacji. [w:] P. Gołdyn Religia w procesie resocjalizacji, (s. 185-192). Konin, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

Artykuł w wydawnictwie ciągłym
Grochal, Renata. (2007a). Konkurs na prezesa LOT-u od kuchni. „Gazeta Wyborcza” nr 23, s. 24.

Dokumenty elektroniczne
Januszewski M. (2015) Gra o kandydata, czyli pułapki rekrutacyjne. Studia.net <http://www.studia.net/poradnik-kandydata/5387-gra-o-kandydata- czyli-pułapki-rekrutacyjne> [dostęp 1 stycznia 2015]