Jesteś tutaj

Bibliografia

S K Ą D   N A L E Ż Y   C Z E R P A Ć   D A N E   D O   O P I S U   B I B L I O G R A F I C Z N E G O ?
 

Dane do opisu należy przejmować z karty tytułowej książki czy czasopisma. W przypadku braku karty tytułowej, można przejąć niezbędne dane z innego źródła (okładki, opakowania, itp.). W przypadku dokumentów audiowizualnych lub elektronicznych dane przejmuje się z ekranu (odpowiednik strony tytułowej), a w następnej kolejności z etykiety na nośniku oraz z pudełka.


N A   C O   N A L E Ż Y   Z W R Ó C I Ć   U W A G Ę ?

 • Jeśli brak informacji o autorze lub redaktorze dzieła, pierwszym elementem opisu zostaje tytuł. Jeśli na stronie tytułowej widnieje informacja o czterech autorach to wówczas pracę należy potraktować jako dzieło zbiorowe: pierwszym elementem opisu będzie wówczas tytuł dzieła.
 • Nazwisko i imię autora/autorów podaje się  z pominięciem poprzedzających go tytułów (dr, red, ed., prof.), oddzielając każdy element przecinkiem.
 • Jeżeli publikacja jest wydana po raz pierwszy lub informacja o wydaniu nie jest podana, to wówczas pomija się ten element opisu.
 • W przypadku braku ustalonej daty wydania, podaje się datę copyright lub datę druku.
 • Gdy nie można ustalić roku wydania publikacji lub brak informacji o miejscu wydania, stosuje się zapis [b.r.], który oznacza brak roku, [b.m.] – brak miejsca.
 • Jeżeli publikacja ma więcej niż jednego wydawcę, wówczas należy przejąć nazwę wyróżnioną.
 • Numery ISBN i ISSN należy podać w oryginalnej formie, z zachowaniem kresek lub spacji. Numery te podaje się tylko w odniesieniu do całości dokumentów, np. książek. W przypadku ich części np. rozdziałów z książek, artykułów z czasopism, ich podawanie nie jest konieczne.
 • W opisie dokumentów elektronicznych udostępnianych online obowiązkowe jest podanie daty dostępu oraz typu nośnika.
 • Typ nośnika elektronicznego należy podawać w nawiasach kwadratowych po tytule. Zaleca się stosowanie następujących określeń lub ich odpowiedników: [online], [CD-ROM], [DVD], [taśma magnetyczna].
 • Adresy internetowe należy zamieszczać w całości. W przypadku konieczności podziału powinno się to zrobić wykorzystując występujące w adresie znaki, np. /, _, =, ?
 • Elementy opisu należy podawać zgodnie z językiem i pisownią występującą w dokumencie. Wyjątek stanowi numer wydania, który zawsze podaje się za pomocą cyfr arabskich.
 • Należy również pamiętać, że dokumenty opisujemy używając terminologii pochodzącej z języka, w jakim dokument został sporządzony (np. w opisie dokumentu anglojęzycznego zamiast skrótu „red.” użyjemy „ed.”).
 • Dopuszcza się skracanie do inicjałów imion stanowiących część nazwy autora, redaktora (jeżeli nie utrudni to identyfikacji osoby), nazwy wydawcy (np. PIW - Państwowy Instytut Wydawniczy), numeru czasopisma, informacji o zmianach dokonanych w wydaniu (np. poprawione - popr., uzupełnione - uzup., zmienione - zmien.). Skracaniu podlegają również wyrazy określające rodzaj odpowiedzialności za treść dzieła (np. wybrał - wyb., opracował - oprac., redaktor - red.).
 • Należy poprawiać błędy w opisie. Dla lepszej identyfikacji osób i instytucji można rozwinąć skróty inicjały i akronimy, a nazwy miejscowości rozróżnić poprzez dodanie dopowiedzeń
 • Należy stosować jednolity system interpunkcji we wszystkich przypisach zawartych w publikacji.


L O K A L I Z A C J A   B I B L I O G R A F I I   W   P R A C Y

Bibliografię najczęściej umieszcza się na końcu zasadniczej części pracy (po zakończeniu), a przed ewentualnymi aneksami.

 

U K Ł A D   B I B L I O G R A F I I

Najczęściej opisy bibliograficzne porządkowane są:

 • alfabetycznie,
 •  według kryteriów treściowych (tematycznie) – w obrębie grup opisy powinny być uporządkowane alfabetycznie lub chronologicznie,
 •  według kryteriów formalnych (rodzaje dokumentów) – jw.

 

 

NORMY OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO

Obecnie stosuje się różnorodne sposoby tworzenia przypisów i bibliografii. Normy opisu bibliograficznego, czyli tzw. STYLE CYTOWANIA (citation style), w dużej mierze zależą od dyscypliny i dziedziny naukowej. Chociaż lista stylów cytowania jest stosunkowo długa, większość dyscyplin naukowych korzysta z trzech głównych stylów:

W Polsce obowiązuje również styl cytowania według POLSKIEJ NORMY.