Jesteś tutaj

Publikacje pracowników Biblioteki

PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW

 1. Białkowska J., Popularyzatorska aktywność bibliotekarza w "Głosie Ostrowa" jako jedna z form pracy w samorządowej bibliotece publicznej w Ostrowie Lubelskim. Biuletyn Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES, Nr 1 r. 2019, s. 113-124.
 2. Białkowska J., Problemy cyfryzacji zasobów muzeów, bibliotek i archiwów. Sprawozdanie z konferencji (Warszawa, 19 października 2011 r.). Biuletyn Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES, Nr 1 r. 2012, s. 197-201.
 3. Białkowska J., Sprawozdanie z XVII Targów Wydawców Katolickich. Bibliotheca Nostra, Nr 2 (24) 2011, s. 157-161.
 4. Białkowska J., Targi wydawców katolickich jako forma promocji książki. Biuletyn Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES, Nr 1-2 r. 2011, s. 196-213.
 5. Białkowska J., Kowalski J.M., Wybrane kolekcje specjalne wchodzące w skład księgozbioru Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Bibliotheca Nostra, Nr  2(60) 2020, str. 10-31.
 6. Białkowska J., Kowalski J.M., Wierzbicka J., Sposoby i metody udostępniania zbiorów na przykładzie Wypożyczalni i Filii Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Biuletyn Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES, Nr 2 r. 2019, s. 193-212.
 7. Kowalski J., Bibliografia, w: J. Grzywaczewski, Teologiczne podstawy kultu Chrystusa jako Króla, Warszawa 2018, s. 321 – 324.
 8. Kowalski J., Dwieście lat studiów teologicznych w Warszawie. Wystawa jubileuszowa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Biuletyn Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES, Nr 2 r. 2017, s. 157 – 166.
 9. Kowalski J., Działania zbrojne I wojny światowej w literaturze pamiętnikarskiej na przykładzie powiatu przasnyskiego.  Studia Łomżyńskie, T. XXV (2015), s. 31-52.
 10. Kowalski J., Rok Wiary, Rok nowej ewangelizacji. Sprawozdania z XIX Targów Wydawców Katolickich. Warszawa 11-14.04.2013 r. Biuletyn Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES, Nr 2 r. 2013, s. 201-211.
 11. Kowalski J., Konferencja dyrektorów bibliotek wydziałów teologicznych na UKSW. Biuletyn Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES, Nr 2 r. 2013, s. 184-188.
 12. Kowalski J., Przasnysz i okolice w pierwszych miesiącach Wielkiej Wojny, Studia Płockie, T. XLII, s. 247-266.
 13. Kowalski J., Latawiec P., Opis zasobów bibliotecznych wybranych bibliotek Archidiecezji Warszawskiej wyodrębnionych w ramach projektu "Cenne księgozbiory Archidiecezji Warszawskiej", w: M. Bała, S. Dziekoński (red.) , Kościół a digitalizacja. Strategia i metoda digitalizacji zbiorów kościelnych na przykładzie Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 2013, s. 21-39.
 14. Kowalski J. Ksiądz Józef Rokoszny (1870 – 1931) – muzealnik, bibliotekarz, archiwista. Warszawa. Biuletyn Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES, Nr 1 r. 2016, s. 75-84.
 15. Kowalski J., Wystawa jubileuszowa "Literatura ekumeniczna Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Warszawskiego w zbiorach Biblioteki Głównej UKSW”, w: 200 lat teologii uniwersyteckiej w Warszawie, Warszawa 2017, s. 201 – 208.
 16. Materska K, Kowalski J. Protokół z Konferencji Dyrektorów Bibliotek Wydziałów Teologicznych, Biuletyn Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES, Nr 2 r. 2016, s. 287-294.
 17. Matraś M. Biblioteka batignolska i woluminy z jej zasobów w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Biuletyn Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES, T. 24, Nr 1 r. 2018, s. 97-112.
 18. Matraś M., Polskie organizacje we Francji na podstawie dokumentacji Klubu Polskiego w Rosières (dep. Cher) w latach 1923-1939, Warszawa 2002.
 19. Matraś M., Polskie organizacje religijne we Francji w latach 1922-1939, Warszawa 1997.
 20. Matraś M., Stępień A., Zawartość treściowa Materiałów do dziejów Polskiej Misji Katolickiej we Francji ks. prof. UKSW dra hab. Bronisława Bernarda Panka, Saeculum Christianum 9(2002) Nr 1, s. 21-26.
 21. Matraś M. Księgi inwentarzowe jako źródło do badań nad księgozbiorem i biblioteką w świetle najstarszych inwentarzy Biblioteki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Biuletyn Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES, Nr 1 r. 2016, s. 61-74.
 22. Matraś M. Wspomnienie o śp. dr. Pawle Skalskim (1965-2020), Biuletyn Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES, T. 27,  Nr 1(52) r. 2021
 23. Matraś M.,† Skalski, P., Cybulski Ł., Pietrzak-Thébault, J. Starodruki na wyciągnięcie ręki – Dni Książki Dawnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Biuletyn Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES, T. 27,  Nr 1(52) r. 2021
 24. †Skalski P., Biblioteka klasztoru Paulinów w Krakowie na Skałce do połowy XIX wieku. Studia Claromontana T. 23 r. 2005, s. 273-564. (poprawiona rozprawa doktorska).
 25. †Skalski P., Dawne Biblie ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w: Patronka filologii. Rola Biblii w rozwoju edytorstwa, badań językoznawczych i translatorskich. Pr. zbior. pod red. D. Muszytowskiej. Warszawa 2015, s. 117-172.
 26. †Skalski P., Druki okresu sarmatyzmu na przykładzie eksponatów ze zbiorów Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprezentowanych na wystawie Biblioteka sarmacka. Biuletyn Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES, T. 23, Nr 1 r. 2017, s. 191-199.
 27. †Skalski P., Duchowość zakonów rycerskich w średniowieczu. Saeculum Christianum R. 3 (1996) Nr 1, 151-165.
 28. †Skalski P., Kryteria doboru starych druków do konserwacji w Bibliotece Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Biuletyn Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES, Nr 1 r. 2016, s. 49-60.
 29. †Skalski P., Stosunek do książki dawnej na przykładzie egzemplarzy z księgozbioru Biblioteki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Biuletyn Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES, T. 24, Nr 1 r. 2018, s. 75-95.
 30. Skurska A., Poszukiwanie metody budowy słownika języka haseł przedmiotowych dla piśmiennictwa z zakresu nauk o rodzinie, w: Archiwa, biblioteki i muzea kościelne, RW KUL 1999, T. 71, s. 109-122.
 31. Skurska A., Biblioteka Instytutu Studiów nad Rodziną w: Rodzina na przełomie wieków. Międzynarodowe Sympozjum naukowe z okazji Jubileuszu 25-lecia Instytutu Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa-Łomianki 13-14 maja 2000, red. K. Majdański, Łomianki 2000, s. 402-413.
 32. Skurska A., The Library, w: The Family at the Turn of the Century. The International Scientific Symposium marking the Jubilee of the 25th Anniversary of the Institute for Studies on the Family of Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Warsaw-Łomianki 13-14 maja 2000, red. K. Majdański, Łomianki 2000, s. 400-411.
 33. Skurska A., Poszukiwanie metody budowy słownika języka haseł przedmiotowych dla piśmiennictwa z zakresu nauk o rodzinie, w: Studia nad Rodziną 2001, R. 5, nr 1(8), s. 109-121.
 34. Skurska A., Tezaurus nauk o rodzinie, w: Kościół Rodzina Życie, red. M. Ozorowski, A. Skreczko, Warszawa 2011,  s. 329-337.
 35. Stefański W., Słownik haseł przedmiotowych Biblioteki UKSW z dziedziny nauk kościelnych, Warszawa 2002.
 36. WiniarskiT., Działalność Towarzystwa Opieki nad Więźniami "Patronat" w Krakowie w latach 1925-1939. Warszawa 2000.

 

 


TŁUMACZENIA MARII ELŻBIETY KOWALSKIEJ

 1. Schaeffler R.Filozofia religii. Częstochowa 1989
 2. Buerkle H., Człowiek w poszukiwaniu Boga. Problem religii. Poznań 1988
 3. Czar Bożego Narodzenia - pr. zbiorowa (współtłumacz), Warszawa 1989
 4. W blaskach gwiazdy betlejemskiej - pr.zbiorowa, (współtłumacz). Warszawa 1989
 5. Boże Narodzenie w życiu i literaturze. Antologia - pr. zbior., (współtłumacz). Warszawa 1989

 

PUBLIKACJE BYŁYCH PRACOWNIKÓW

 

Publikacje dr hab., prof. UKSW, KATARZYNY MATERSKIEJ  - publikacje od 2013 r.:

 1. Information heuristics of information literate people. Information Literacy. Lifelong Learning and Digital Citizenship in the 21st Century. Second European Conference, ECIL 2014, Dubrovnik, Croatia, October 20-23, 2014. Proceedings. Kurbanoglu, S. Spiranec, S. Grassian, E. Mizrachi, D. Catts,  Springer 2014, (Communications in Computer and Information Science Vol. 492), s. 59-69.
 2. Heuristics in the untamed information world, w: Nauka o informacji w okresie zmian. Koncepcje, metody, badania, praktyki. Red. B.Sosińska-Kalata. Warszawa, Wydaw. SBP  2014 (Miscellanea InformatologicaVarsoviensia, vol.7) , s. 53-64.
 3. Faceted navigation in search and discovery tools. w: Knowledge organization in the 21st Century: Between Historical patterns and Future Prospects. Proceedings of the Thirteenth International ISKO Conference 12-22 May 2014 Krakow, Poland. Ed. W. Babik. Ergon Verlag 2014 (Advances in Knowledge Organization, Vol. 14), s. 405-412 .
 4. Is information literacy enough for a knowledge worker?, w: Worldwide Commonalities and Challenges in Information Literacy Research and Practice. European Conference on Information Litreracy, ECIL 2013, Istanbul, Turkey, October 2013. Revised Selected Papers. (Communications in Computer and Information Science Vol. 397), Springer 2013, s. 229-235.
 5. Jak szukać w oceanie informacji. Poradnik dla przedsiębiorców. Warszawa 2013.
 6. Konteksty zarządzania informacją - poszukiwania i interpretacje na przełomie wieków. w: Nauka o informacji w okresie zmian. Pr. zbior. pod red. B. Sosińskiej –Kalaty i E. Chuchro przy współpracy M. Luterka. Warszawa 2013,  s. 167-184. (Miscellanea Informatologica Varsoviensia, vol.6).
 7. Różnorodność przestrzeni edukacyjnej bibliotek: na przykładach bibliotek amerykańskich i skandynawskich. w: Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej. Funkcje i wyzwania w XXI wieku. Red nauk. S. Skórka. Kraków 2013, s. 121-134.
 8. Materska K, Kowalski J. Protokół z Konferencji Dyrektorów Bibliotek Wydziałów Teologicznych, Biuletyn Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES, Nr 2 r. 2016, s. 287-294.

 

Publikacje mgr P. Latawca

 1. Latawiec P. (współautor), Kowalski J. Opis zasobów bibliotecznych wybranych bibliotek Archidiecezji Warszawskiej wyodrębnionych w ramach projektu "Cenne księgozbiory Archidiecezji Warszawskiej", w: M. Bała, S. Dziekoński (red.) , Kościół a digitalizacja. Strategia i metoda digitalizacji zbiorów kościelnych na przykładzie Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 2013, s. 21-39.

 

 

aktualizacja: 11.05.2021