Jesteś tutaj

Indeks Hirscha

I N D E K S   H I R S C H A  (INDEKS H, H-INDEX) TO WSKAŹNIK CHARAKTERYZUJĄCY DOROBEK NAUKOWCA. WYNOSI H, GDY H PUBLIKACJI DANEGO AUTORA BYŁO CYTOWANYCH PRZYNAJMNIEJ H RAZY. NP, . GDY 10 Z PUBLIKACJI AUTORA BYŁO CYTOWANYCH 10 LUB WIĘCEJ RAZY, JEGO INDEKS H JEST RÓWNY 10.

Za: An index to quantify an individual’s scientific research output
                                       

Indeks Hirscha wykorzystywany jest jako jedno z kryteriów oceny dorobku habilitanta, wskazane w Ustawie z dnia 1 września 2011 r. Jest także brany pod uwagę przez Narodowe Centrum Nauki podczas rozpatrywania wniosków o finansowanie projektów badawczych.
 


J A K O B L I C Z Y Ć  I N D E K S  H?
Po opublikowaniu swoich prac w wolnym dostępie można policzyć cytowania za pomocą tych darmowych narzędzi:

Trzeba przy tym mieć na uwadze, że wyniki uzyskane z różnych źródeł mogą się różnić, w zależności od zawartości bazy, z której dane narzędzie korzysta.


WEB OF SCIENCE
Pakiet  bazy danych produkowanych przez firmę Clarivate Analytics (dawniej Thomson Reuters), udostępniany od roku 2010 w ramach krajowej licencji akademickiej. Cytowania są dokonywane w oparciu o bazę Web of Science. Służy ona zarówno do poszukiwania informacji na wybrany temat, jak i do prowadzenia analiz cytowań konkretnych publikacji lub autorów.
W skład pakietu Web of Science wchodzą:

 • Science Citation Index Expanded   (8300 tytułów  czasopism ze 150 dyscyplin; zakres czasowy: od 1945 r.).
 • Social Science Citation Index  (2700 tytułów  czasopism z 55 dyscyplin z zakresu nauk społecznych i 3500  tytułów  wiodących czasopism z zakresu nauk technicznych i ścisłych ; zakres czasowy: od 1956  r.).
 • Arts & Humanities Citation Index  (2300 tytułów  czasopism z zakresu nauk technicznych i sztuki oraz ponad 250 tytułów czasopism z zakresu nauk społecznych i ścisłych ; zakres czasowy: od 1975 r.).
 • Conference Proceedings Citation Index — Science oraz Conference Proceedings Citation Index — Social Science & Humanities (materiały konferencyjne; zakres czasowy: od 1990 r.).

 

WADY WOBEC SCIENCE CITATION INDEX (SCI):

 • Uwzględnia głównie piśmiennictwo anglosaskie
 • Faworyzuje nauki podstawowe
 • Różnice średniej liczby cytowań podawanych w pracach z różnych dyscyplin mogą być bardzo duże.
 • Prace przeglądowe są cytowane znacznie częściej.
 • Prace mogą być rzadko cytowane w danym okresie, ponieważ nie zostały jeszcze właściwie docenione.
 • Powielanie błędów w bibliografii załącznikowej.
   

Pomocne linki:
BAZA WEB OF SCIENCE
SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Web of Science
POLSKA STRONA  WEB OF SCIENCE
WEB OF SCIENCE CORE COLLECTION
CZYM JEST Web of Science Core Collection?
SZKOLENIA WEB OF SCIENCE

 

SCOPUS
Multidyscyplinarna baza danych, produkowana przez Elsevier. Indeksuje artykuły z czasopism, wybranych materiałów konferencyjnych, serii książkowych. Obejmuje ponad 18.000 tytułów czasopism i innych publikacji, przy czym ponad 60% tytułów pochodzi spoza USA. Każdy rekord w bazie zawiera spis publikacji cytujących dany dokument. Dodatkowo baza posiada narzędzie do analizy cytowań.
 

Pomocne linki:
BAZA SCOPUS
SZKOLENIA Scopus
Śledzenie, wizualizacja oraz ocena dorobku naukowego z wykorzystaniem bazy Scopus.

 

GOOGLE SCHOLAR CITATIONS
Usługa uruchomiona w lipcu 2011 roku, bazująca na danych z Google Scholar (serwis multidyscyplinarny w wolnym dostępie). Umożliwia śledzenie, gdzie i przez kogo cytowane są prace, jak również daje możliwość automatycznego wyliczenia indeksu H. Może służyć, jako narzędzie do importu danych bibliograficznych. Warunkiem skorzystania z tej usługi jest posiadanie swoich prac w bazach Google’a.
 

Pomocne linki:
CYTATY W Google Scholar
 

 

 

M E T O D Y  Z W I Ę K S Z E N I A  I N DE K S U  H
Niwelowanie barier dostępu do dzieła zwiększa jego widoczność, wyszukiwalność i cytowania. Tak więc, jeśli chcemy zwiększyć cytowalność naszej pracy należy zadbać, aby była ona dostępna w Internecie w modelu open access (otwartym).

Co zrobić, aby praca była dostępna w Open Access?

 • publikuj w recenzowanych czasopismach z listy DOAJ
 • wykorzystaj krajową licencję Springer Open Choice
 • sprawdź politykę otwartości swojego wydawcy w serwisie Sherpa RoMEO
   

 

WADY INDEKSU HIRSCHA:

 • Indeks Hirscha niedocenia dorobku prac wysokocytowanych w przypadku oceny publikacji jednej osoby. Natomiast w przypadku oceny instytucji naukowych, to wadą  jest możliwość uzyskiwania lepszych wskaźników przez duże jednostki, które publikują więcej prac.
 • Zjawisko cytowania negatywnego - cytowanie nie musi jednak oznaczać uznania dla tekstu naukowego lub badacza. Niektóre cytowania mają na celu krytykę tekstu i wykazanie błędów, czego przykładem było częste powoływanie się fizyków na tekst, opisujący prawdopodobnie nieprawdziwe odkrycie tzw. zimnej fuzji
 • Ryzyko niepoprawnej oceny w przypadku  zagadnień  będących  w  kręgu  zainteresowań niewielkiej, lokalnej grupy odbiorców, np. badania  istotne w skali kraju/regionu,  ale  mniej ważne dla  szerszego,  międzynarodowego  odbiorcy. Tego typu publikacje mają  małe szanse na uwzględnienie ich w komercyjnych bazach danych, przez wzgląd na surowe  kryteria  doboru  zasobów,  niepozwalające na zamieszczanie  niszowych czasopism w indeksie bazy.
   

Aktualizacja:  17.01.2018