Jesteś tutaj

Zasady wypożyczania

  Prosimy o zapoznanie się z Zasadami funkcjonowania Biblioteki od 26 października oraz z zasadami Usługi bezpłatnego skanowania fragmentów materiałów bibliotecznych. Zachęcamy również do korzystania z elektronicznych baz danych.

UWAGA! 15.10.2020 r. minął termin zwrotu materiałów bibliotecznych wypożyczonych przed 11.03.2020 r. Naliczanie opłaty za nieterminowy zwrot wypożyczonych pozycji zostało wznowione.

Dla wypożyczeń dokonanych w Bibliotece Głównej od 11 maja 2020 r. oraz w poszczególnych bibliotekach wydziałowych od dnia przywrócenia wypożyczeń w danej bibliotece, obowiązują regulaminowe zasady naliczania opłat za przetrzymanie wypożyczonych materiałów bibliotecznych. 

Książki należy zamawiać online w Katalogu bibliotek UKSW - https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl.

 

 1. Limit wypożyczeń oraz maksymalny czas na jaki wypożycza się książki:
Kategorie czytelników  Liczba książek   Czas (liczba dni) Kaucja
Student studiów stacjonarnych 5 30  
Student studiów niestacjonarnych  5 42  
Student studiujący na kilku kierunkach (po złożeniu wniosku do Dyrektora Biblioteki) 10 30  
Doktorant 15 90  
Pracownik naukowy 15 180  
Pracownik administracji 5 30  
Pracownik biblioteki 10 120  
Kadra zarządzająca 15 120  
Rektorzy   20  365 dni (1 rok)  

Emerytowani pracownicy UKSW

Doktoranci związani z UKSW osobą promotora 

3 30 50 zł za 1 egzemplarz
Pracownicy UKSW zatrudnieni na podstawie umów cywilno prawnych 5 90 50 zł za 1 egzemplarz
Użytkownicy z bibliotek tworzących System Wypożyczeń Warszawskich 3 30  

 

 1. Opłata za przetrzymanie książki jest określona w § 5, ust. 5-8 Regulaminu udostępniania zbiorów w Bibliotece Głównej UKSW):
 • Opłata za przetrzymanie jednej książki wynosi 50 gr za każdy dzień zwłoki. Opłata naliczana jest automatycznie przez system biblioteczny. (ust. 5)
 • Czytelnik Biblioteki Głównej UKSW przyjmuje do wiadomości obowiązywanie opłaty, a także możliwość dochodzenia jej na drodze sądowej przed sądem właściwym ze względu na siedzibę UKSW. (ust. 6)
 • Termin zwrotu wypadający w niedzielę lub w święto upoważnia czytelnika do zwrotu książek w dniu po nim następującym, bez naliczania opłaty za wolne dni. (ust. 8)

  Dokonywanie opłat za przetrzymane książki jest możliwy wyłącznie poprzez przelew bankowy. Płatności należy uiszczać na rachunek bankowy: Santander Bank Polska 80 1090 1014 0000 0001 2338 8216, UKSW, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa w terminie 7 dni od daty zwrotu książki (§ 5, ust. 7).

  W tytule przelewu należy wpisać :
   

  Student

  Nazwisko i imię

  Nr leg. stud.

  Doktorant

  Nazwisko i imię

  Nr leg. dokt.

  Pracownik

  Nazwisko i imię

  Wydział


  oraz Opłata za przetrzymanie książek.
   

  Informacja o wpłacie na konto będzie wpływała do Biblioteki minimalnie po 2 dniach od chwili jej dokonania. Dopiero wówczas będzie zwalniana blokada konta. Ewentualne nadpłaty nie będą zwracane!
   

 1. Wypożyczaniu nie podlegają:
 • książki z oznaczeniem "Tylko na miejscu",
 • dzieła wchodzące w skład księgozbiorów podręcznych czytelni i pracowni,
 • gazety i czasopisma,
 • książki wydane w latach 1801-1950 r.,
 • obiekty w złym stanie zachowania oraz nieoprawne nadbitki i odbitki o małej objętości,
 • zbiory specjalne (w tym prace dyplomowe),
 • mikrofilmy.
   
 1. Książki wypożyczane są na podstawie zamówienia elektronicznego.
   
 2. "Karta biblioteczna" - do odbioru książek z wypożyczalni uprawniają:
 • legitymacja studencka i doktorancka,
 • "karta dostępowa" pracownika UKSW,
 • karta słuchacza studiów podyplomowych,
 • karta z kodem wydawana przez Bibliotekę Główną emerytowanym pracownikom UKSW, doktorantom spoza UKSW związanym osobą promotora, pracownikom naukowo-dydaktycznym na umowach cywilno-prawnych - tzw. konto kaucyjne ważne przez jeden rok,
 • karta miejska (TYLKO w przypadku pracowników korzystających z BiblioWawy).

Studenci niestacjonarni, którzy nie posiadają ww. kart, a mają założone konto w USOS UKSW, muszą okazać w Wypożyczalni zaświadczenie z danej jednostki.

 1. W czasie przeglądania katalogów internetowych widoczny jest status książki, np.: “Egzemplarze dostępne do wypożyczenia”, Egzemplarze dostępne tylko na miejscu”, “Brak dostępnych egzemplarzy”.
   
 2. Książki znajdujące się w bibliotece wydziałowej można wypożyczyć jedynie we wskazanej bibliotece wydziałowej.
   
 3. Książki w wypożyczalni można odbierać po 30 min. od złożeniu zamówienia, poza przypadkami, gdy:
  • książki są zamówione w godz. 17.30 - 9.00 -  ich odbiór może nastąpić od godz. 9.30
  • książki są zamówione w piątek po godz. 17.30 -  ich odbiór może nastąpić od godz. 11.00 w sobotę.
  • książki są zamówione w sobotę od godz. 14.30 do godz. 9.00 w poniedziałek -  ich odbiór może nastąpić od godz. 9.30 w poniedziałek.
    
 4. Zamówione przez Czytelnika książki należy odebrać w ciągu 3 dni.
   
 5. Prolongaty, czyli przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonych książek, można dokonać, posiadając aktywne konto, tylko w przypadku, gdy książka nie została zarezerwowana przez innego Czytelnika. Prolongaty można dokonać najwcześniej na 7 dni przed upływem terminu zwrotu, lecz nie w dniu zwrotu. Dozwolone jest dwukrotne dokonanie prolongaty na jedną książkę, każdorazowo na 30 dni (niezależnie od rodzaju konta użytkownika).
   
 6. Przetrzymanie wypożyczonej książki skutkuje brakiem możliwości realizacji nowego zamówienia oraz dokonania prolongaty. Wznowienie możliwości zamawiania i dokonywania prolongaty następuje po uregulowaniu należności za przetrzymanie.
   
 7. Informacje o realizacji zamówienia, zbliżającym się terminie zwrotu oraz ewentualnym przekroczeniu tego terminu, są przesyłane na adresy mailowe Czytelników.

ostatnia aktualizacja 22.10.2020