Jesteś tutaj

Program publikowania otwartego Springer

Od 1 stycznia 2020 r. program działa z nową pulą 2133 artykułów na 2020 r.
 

Program publikowania otwartego Springer (od 2019 r. w wersji Compact) umożliwia bezpłatne publikowanie artykułów w ponad 1900 czasopismach hybrydowych wydawnictwa Springer na zasadzie otwartego dostępu (licencja CC BY). Program nie obejmuje czasopism otwartych BioMed Central oraz SpringerOpen.

Lista czasopism w Springer Open Choice.xlsx

 

Z programu mogą skorzystać autorzy korespondencyjni, czyli osoby kontaktujące się z Wydawnictwem Springer, które są afiliowane przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie lub przy innych polskich instytucjach, zarejestrowanych w licencji krajowej Springer. Autor korespondencyjny może podać w artykule więcej niż jedną afiliację i wystarczy, aby przynajmniej jedna z nich była zgodna z listą. Nie jest istotna afiliacja innych autorów ani ich kolejność.

Koszty publikacji artykułu (Article Processing Charge) zostaną pokryte z rocznej opłaty za krajową licencję Compact wnoszonej do Springera przez ICM UW i finansowanej ze środków MNiSW. W 2020 r. przewidziano finansowanie w ramach programu do 2133 artykułów.
 

Program obejmuje artykuły typu OriginalPaper, ReviewPaper, BriefCommunication oraz ContinuingEducation (nie obejmuje EditorialNotes, News, Letters).

 

Czym jest opcja Open Access?

Artykuły Open Access poddane są temu samemu co w tradycyjnym modelu publikacji procesowi korekty i akceptacji z udziałem recenzentów, ale po przyjęciu do publikacji stają się dostępne w wersji elektronicznej dla wszystkich użytkowników Internetu na świecie. Czytelnicy nie ponoszą żadnych opłat za dostęp do artykułów Open Access, gdyż koszty ich publikacji są przeniesione na instytucje finansujące badania naukowe. Autorzy, którzy publikują w modelu swobodnego dostępu zachowują prawa autorskie, w tym prawo do upowszechniania swojego dzieła zgodnie z licencją “Creative Commons Attribution” (CC BY). Ostateczna elektroniczna wersja opublikowanego artykułu jest udostępniana przez wydawcę, jednocześnie może być archiwizowana i udostępniana w repozytoriach instytucji, w której afiliowany jest autor, lub która finansuje Open Access. Wydawnictwo Springer posiada dodatkowo umowę z repozytorium PubMed Central, w którym deponowane są pełne teksty artykułów Open Access z zakresu nauk biomedycznych.
 

 ⇒ Springer permits commercial use for its hybrid open access program

 

Program Springer Open Choice wpisuje się założenia Planu S, którego głównym celem jest udostępnianie w sposób otwarty publikacji powstałych w ramach grantów. Ogłoszony na początku września 2018 r. (i póżniej modyfikowany) plan zakłada wprowadzenie wymogu otwartości do 2021 roku.
 

Jak skorzystać z programu?

 1. Wybierz z listy czasopism objętych programem Springer Open Choice tytuł czasopisma, w którym chcesz opublikować swój utwór.
   
 2. Wyślij do redakcji danego czasopisma gotowy artykuł.
   
 3. W przypadku, gdy Twój artykuł zostanie pozytywnie zaopiniowany przez recenzentów i zostanie zaakceptowany “do druku”, otrzymasz z wydawnictwa mail z linkiem do formularza internetowego MyPublication*.
   
 4. Rozpocznij wypełnianie formularza zgłoszeniowego - patrz instrukcja wypełniania formularza. Uwaga: prezentacja przeznaczona jest tylko dla autorów uprawnionych do korzystania z programu i może być pobrana tylko z numerów IP UKSW lub z IP innych instytucji akademickich zarejestrowanych w Wirtualnej Bibliotece Nauki. Prezentację można także uzyskać pod adresem wbn-admins@icm.edu.pl.
   
 5. Podaj swoją afiliację korzystając z funkcji “Choose your affiliation” - Cardinal Stefan Wyszynski University (wg spisu nazw polskich i angielskich). Wybór z tej listy służy wyłącznie potwierdzeniu afiliacji przez autora, natomiast w artykule może występować nazwa instytucji w dowolnej wersji językowej.
   
 6. Po wyborze afiliacji powinna pojawić się informacja “Special open access agreement” (patrz prezentacja, s. 5), która dotyczy umowy zawartej ze Springerem przez ICM i obejmującej wszystkie polskie instytucje z listy. Wszystkie artykuły publikowane w ramach tej umowy są finansowane ze środków MNiSW przekazywanych do Springera przez ICM w formie rocznej opłaty ryczałtowej.
   
 7. W ciągu 2 dni dane autora zostaną przesłane do ICM w celu potwierdzenia, czy afiliacja autora podana w artykule uzasadnia finansowanie publikacji z programu krajowego.

 

Wszelkie pytania dotyczące publikowania otwartego w czasopismach hybrydowych można kierować bezpośrednio do wydawnictwa Springer Nature pod adres oa.verification@springer.com. W razie dalszych problemów prosimy kontaktować się z obsługą WBN pod adresem wbn-admins@icm.edu.pl. Informacje o programie są także dostępne na stronie wydawcy Open access agreement for Polish authors.

Kontakt na UKSW - Dział Informacji Naukowej i Transferu Wiedzy: tel. 22 561 89 87 LUB 22 561 89 37; e-mail - informatorium@uksw.edu.pl; Kampus Dewajtis: Stary Gmach, s. 4 (obok CSI) LUB Nowy Gmach, s. 304.


*Formularz MyPublication nie jest stosowany w stosunku do ok. 80 czasopism niestandardowych. W przypadku tych czasopism autor korespondencyjny otrzyma specjalne instrukcje postępowania od redakcji.
 

Zobacz również - Program publikowania otwartego Elsevier

Źr. Wirtualna Biblioteka Nauki


ostatnia aktualizacja - 11.01.2020