Jesteś tutaj

Program publikowania otwartego Elsevier

"Wydawnictwo Elsevier zdecydowało o utrzymaniu w 2022 r. działania programu publikowania otwartego bez opłaty za publikowanie dla autorów (program A), pomimo że nie są jeszcze ustalone warunki finansowania przez MEiN, zakres licencji i pula artykułów w programie na 2022 r. Wydawnictwo zapewniło, że w żadnym razie nie będzie oczekiwać refinansowania przez autorów lub instytucje, w których afiliowani są autorzy, artykułów opublikowanych w ramach tego programu, nawet gdyby nie doszło do podpisania nowej umowy krajowej. Z programu mogą korzystać wszystkie instytucje, które do 2021 r. zarejestrowały się do licencji Elsevier i założyły konta do administrowania programem publikowania". Program A oferowany jest tylko dla artykułów, które zostały wysłane do recenzji w bieżącym roku kalendarzowym (2022) i zostały zaakceptowane do publikacji. Artykuły, które były wysłane do recenzji w 2021 r. i zaakceptowane w 2022 r., mogą być publikowane w modelu otwartym na koszt autora i ze zniżką (program B). Pozostałe zasady programów Elsevier nie ulegają na razie zmianie.

 

"Programy A i B działają na razie tymczasowo do czasu uzgodnienia przez wydawnictwo Elsevier oraz ICM nowej umowy licencyjnej na 2022 r., której zakres będzie zależał od decyzji MEiN o budżecie WBN 2022, a ta nie została jeszcze podjęta. Mamy nadzieję, ale nie możemy na razie zagwarantować, że autorzy, którzy wysyłają dopiero artykuły do recenzji lub są w trakcie procesu recenzyjnego, będą mieli dostęp do programów przy wypełnianiu formularza Rights and Access".

Komunikat WBN ICM z 20.01.2022 r.
(wersja uzupełniona 25.02.2022)

 

Na czym polega program?

Pilotażowy program publikowania otwartego działa w ramach licencji krajowej Elsevier 2019–2021 i umożliwia publikowanie w 1777 czasopismach hybrydowych i gold open access wydawnictwa Elsevier. Program dzieli się na dwie części: A i B.

 

PROGRAM A - obejmuje całościowe sfinansowanie z krajowej opłaty licencyjnej 1500 artykułów otwartych, zgłoszonych w ramach projektu w 2021 r.


Oznacza, że ani autor, ani jego organizacja nie będą obciążeni kosztem publikacji. Koszt ten zostanie pokryty z umowy krajowej finansowanej przez MNiSW.

Należy zaznaczyć, że w przypadku programu A obowiązuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy”.
 

Lista czasopism Elsevier wybrana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do programu.xlsx
 


PROGRAM B - po wyczerpaniu puli artykułów przed końcem 2021 r., zostanie włączony program B, który obejmuje publikacje dowolnej liczby dalszych artykułów otwartych za opłatą ponoszoną przez instytucję, w której afiliowany jest autor, z wykorzystaniem zniżki w stosunku do cennika standardowego. Zniżka ta wynosi 10% w roku 2021.


Uwaga! Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na razie nie zdecydował się na udział w programie B.


Lista instytucji uprawnionych do programów A i B.xls (aktualizacja 06.01.2021)


Kto może skorzystać z programu?

Z programu A mogą korzystać wyłącznie autorzy korespondencyjni afiliowani w polskich instytucjach zgłoszonych do licencji (w tym przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie).

Przez osobę afiliowaną w danej instytucji rozumie się pracownika zatrudnionego w instytucji lub studenta w momencie zgłaszania artykułu do programu, albo osobę, która związana jest z instytucją na innych zasadach i afiliuje dany artykuł do instytucji za zgodą tej instytucji.


W każdym wypadku wymagane jest, aby autor korespondencyjny umieścił na stronie tytułowej artykułu afiliację w instytucji uprawnionej do programu, przy czym może to być jedna z wielu afiliacji autora korespondencyjnego podanych w artykule w dowolnym porządku.

 

Jak się zgłosić do programu?

Do programu należy się zgłosić po otrzymaniu informacji z redakcji danego czasopisma o zaakceptowaniu artykułu do publikacji.
 

Autor otrzyma od Elsevier odnośnik do formularza internetowego „Author journey", który należy wypełnić. Formularz służy do wyboru publikacji w modelu subskrypcyjnym lub otwartym (gold open access) oraz umożliwia skorzystanie z programu dla polskich autorów.
 

Opcja pełnego finansowania artykułu z licencji krajowej (program A) pojawi się w formularzu, jeśli w tym momencie pula artykułów w programie A na dany rok nie będzie jeszcze wyczerpana.


Sposób wypełnienia formularza „Author journey” przedstawiony jest w prezentacji dla programu A.
Uwaga: prezentacja przeznaczona jest tylko dla instytucji uprawnionych do korzystania z programu i może być pobrana tylko z numerów IP UKSW lub z IP innych instytucji akademickich zarejestrowanych w Wirtualnej Bibliotece Nauki. Prezentację można także uzyskać pod adresem wbn-admins@icm.edu.pl.


Szczegółowe zasady funkcjonowania programu dostępne są na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki.

 

Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące programu można kierować do wydawnictwa Elsevier na adres Support@elsevier.com oraz do WBN na adres wbn-admins@icm.edu.pl.


Kontakt na UKSW - Dział Informacji Naukowej i Transferu Wiedzy: tel. 22 561 89 87 ; e-mail - informatorium@uksw.edu.pl; Kampus Dewajtis: Stary Gmach, s. 4 (obok CSI).
 

Lokalny administrator - Jakub Kowalski - tel. 22 561 88 21; j.kowalski@uksw.edu.pl
 

 

Zobacz również - Program publikowania otwartego Springer


ostatnia aktualizacja - 29.03.2022