Jesteś tutaj

Program publikowania otwartego Elsevier

W czerwcu 2020 r. pula artykułów w programie A została wyczerpana. Pula w 2021 r. będzie wynosiła 1500 artykułów.
 

Pilotażowy program publikowania otwartego działa w ramach licencji krajowej Elsevier 2019–2021 i umożliwia publikowanie w 1777 czasopismach hybrydowych i gold open access wydawnictwa Elsevier. Program dzieli się na dwie części: A i B.


Program A obejmuje całościowe sfinansowanie z krajowej opłaty licencyjnej 1000 artykułów otwartych, zgłoszonych w ramach projektu w 2020 r. W 2021 r. będzie to pula 1500 artykułów, zaś w 2019 r. była to pula 500 artykułów.


Z programu A mogą korzystać autorzy korespondencyjni afiliowani w polskich instytucjach zgłoszonych do licencji (w tym przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie). Przez osobę afiliowaną w danej instytucji rozumie się pracownika zatrudnionego w instytucji lub studenta w momencie zgłaszania artykułu do programu, albo osobę, która związana jest z instytucją na innych zasadach i afiliuje dany artykuł do instytucji za zgodą tej instytucji. W każdym wypadku wymagane jest, aby autor korespondencyjny umieścił na stronie tytułowej artykułu afiliację w instytucji uprawnionej do programu, przy czym może to być jedna z wielu afiliacji autora korespondencyjnego podanych w artykule w dowolnym porządku.


Należy zaznaczyć, że w przypadku programu A obowiązuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy”.
 

Lista czasopism Elsevier wybrana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.xlsx

 

Po wyczerpaniu puli artykułów przed końcem 2020 r., zostanie włączony program B, który obejmuje publikację dowolnej liczby dalszych artykułów otwartych za opłatą ponoszoną przez instytucję, w której afiliowany jest autor, z wykorzystaniem zniżki w stosunku do cennika standardowego. Zniżka ta wynosi 20% w roku 2020 i 10% w roku 2021 (w 2019 wynosiła 30%).


Uwaga! Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na razie nie zdecydował się na udział w programie B.


Lista instytucji uprawnionych do programów A lub B.xls (aktualizacja 26.07.2020)


Zgłosić się do programu można po zaakceptowaniu artykułu do publikacji w czasopiśmie Elsevier, poprzez wypełnienie formularza internetowego „Author journey", do którego link otrzymuje się mailem od wydawcy. Opcja pełnego finansowania artykułu z licencji krajowej (program A) pojawi się w formularzu, jeśli w tym momencie pula artykułów w programie A na dany rok nie będzie jeszcze wyczerpana. Sposób wypełnienia formularza „Author journey” przedstawiony jest w prezentacji dla programu A. Uwaga: prezentacja przeznaczona jest tylko dla instytucji uprawnionych do korzystania z programu i może być pobrana tylko z numerów IP UKSW lub z IP innych instytucji akademickich zarejestrowanych w Wirtualnej Bibliotece Nauki. Prezentację można także uzyskać pod adresem wbn-admins@icm.edu.pl.


Skrótowa informacja dla autorów, których artykuł został przyjęty do publikacji.


Szczegółowe zasady funkcjonowania programu dostępne są na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki.


Wszelkie pytania dotyczące programu można kierować do wydawnictwa Elsevier na adres Support@elsevier.com oraz do WBN na adres wbn-admins@icm.edu.pl.


Kontakt na UKSW - Dział Informacji Naukowej i Transferu Wiedzy: tel. 22 561 89 87 LUB 22 561 89 37; e-mail - informatorium@uksw.edu.pl; Kampus Dewajtis: Stary Gmach, s. 4 (obok CSI) LUB Nowy Gmach, s. 304.
 

Zobacz również - Program publikowania otwartego Springer


ostatnia aktualizacja - 16.09.2020