You are here

Pilotażowy program publikowania otwartego Elsevier

30.08.2019

Open Access dla polskiej nauki - Elsevier, ICM2 września 2019 r. w ramach licencji krajowej Elsevier 2019–2021 zostanie uruchomiony pilotażowy program publikowania otwartego w 1777 czasopismach hybrydowych i gold open access Elsevier. Program dzieli się na dwie części: A i B.


Program A obejmuje całościowe sfinansowanie z krajowej opłaty licencyjnej 500 artykułów otwartych, zgłoszonych w ramach projektu w 2019 r. W kolejnych dwóch latach 2020–2021 będzie to odpowiednio 1000 i 1500 artykułów.


Z programu A mogą korzystać autorzy korespondencyjni afiliowani w polskich instytucjach zgłoszonych do licencji (w tym przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie). Przez osobę afiliowaną w danej instytucji rozumie się pracownika zatrudnionego w instytucji lub studenta w momencie zgłaszania artykułu do programu, albo osobę, która związana jest z instytucją na innych zasadach i afiliuje dany artykuł do instytucji za zgodą tej instytucji. W każdym wypadku wymagane jest, aby autor korespondencyjny umieścił na stronie tytułowej artykułu afiliację w instytucji uprawnionej do programu, przy czym może to być jedna z wielu afiliacji autora korespondencyjnego podanych w artykule w dowolnym porządku.


Należy zaznaczyć, że w przypadku programu A obowiązuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy”.
 

Lista czasopism Elsevier wybrana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2019.xlsx

 

Po wyczerpaniu puli 500 artykułów przed końcem 2019, zostanie włączony program B, który obejmuje publikację dowolnej liczby dalszych artykułów otwartych za opłatą ponoszoną przez instytucję, w której afiliowany jest autor, z wykorzystaniem zniżki w stosunku do cennika standardowego. Zniżka ta wynosi 30% w roku 2019, 20% w roku 2020 i 10% w roku 2021.


Uwaga! Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na razie nie zdecydował się na udział w programie B.


Lista instytucji uprawnionych do programów A lub B.xls


Program (A i B) obejmuje artykuły wysłane do czasopisma nie wcześniej niż 31 maja 2019, kiedy została podpisana nowa umowa licencyjna, z wyłączeniem artykułów, które przed 2 września 2019 zostały już zaakceptowane i skierowane do publikacji w modelu subskrypcyjnym lub w otwartym na koszt autora.


Zgłosić się do programu można po zaakceptowaniu artykułu do publikacji w czasopiśmie Elsevier, poprzez wypełnienie formularza internetowego „Author journey", do którego link otrzymuje się mailem od wydawcy. Opcja pełnego finansowania artykułu z licencji krajowej (program A) pojawi się w formularzu, jeśli w tym momencie pula artykułów w programie A na dany rok nie będzie jeszcze wyczerpana. Sposób wypełnienia formularza „Author journey” przedstawiony jest w prezentacji dla programu A. Uwaga: prezentacja przeznaczona jest tylko dla instytucji uprawnionych do korzystania z programu i może być pobrana tylko z numerów IP UKSW lub z IP innych instytucji akademickich zarejestrowanych w Wirtualnej Bibliotece Nauki. Prezentację można także uzyskać pod adresem wbn-admins@icm.edu.pl.


Sposób działania programów A i B od stycznia 2020 będzie zależał do selekcji czasopism, którą ma przygotować MNiSW.


Szczegółowe zasady funkcjonowania programu dostępne są na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki.


Wszelkie pytania dotyczące programu można kierować do wydawnictwa Elsevier na adres Support@elsevier.com oraz do WBN na adres wbn-admins@icm.edu.pl.


Kontakt na UKSW - Dział Informacji Naukowej i Transferu Wiedzy: tel. 22 561 89 87 LUB 22 561 89 37; e-mail - informatorium@uksw.edu.pl; Kampus Dewajtis: Stary Gmach, s. 4 (obok CSI) LUB Nowy Gmach, s. 304.