Jesteś tutaj

System Wypożyczeń Warszawskich

System Wypożyczeń Warszawskich (BiblioWawa) - jest to wspólny projekt warszawskich uczelni wyższych. Dzięki niemu studenci i pracownicy uczelni, które przystąpiły do programu, mają możliwość wzajemnego wypożyczania swoich zbiorów bibliotecznych.


Aktualnie do SWW zgłosiły akces:


 Biblioteka Główna Akademii Pedagogiki Specjalnej,
 Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego,
 Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej,
 Biblioteka Główna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
 Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicznej,
 Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
 oraz Biblioteka Główna Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Z BiblioWawa mogą korzystać:

    studenci studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych wszystkich stopni kształcenia (z wyłączeniem studentów studiujących w ramach programów wymiany międzyuczelnianej np. Erasmus. MOST, MOSTAR);

    słuchacze studiów podyplomowych;

    pracownicy uczelni, z wyjątkiem osób zatrudnionych na umowę zlecenie lub umowę o dzieło.

Jak zacząć korzystać z BiblioWawa?

Użytkownik nabywa uprawnień do wypożyczania po dopełnieniu odpowiednich formalności w bibliotece macierzystej (wypożyczalnia Biblioteki Głównej UKSW sala 309 - parter, Nowy Budynek, ul. Dewajtis 5) i założeniu indywidualnego konta bibliotecznego w jednostce, której zbiorami jest zainteresowany. Kartą biblioteczną SWW jest legitymacja studencka, doktorancka lub Warszawska Karta Miejska.

 

Ważne informacje:

    Zbiory w poszczególnych bibliotekach SWW wypożyczane są zgodnie z przepisami zawartymi w regulaminach udostępniania zbiorów tych bibliotek.

    Zasoby elektroniczne bibliotek uczestniczących dostępne są w sposób zdalny jedynie dla użytkowników macierzystej uczelni. Pozostali użytkownicy mogą uzyskać dostęp do tych zasobów na terenie konkretnej biblioteki.

    SWW uprawnia do korzystania wyłącznie ze zbiorów bibliotek głównych.  

    W każdej z uczestniczących bibliotek można zamówić do 3 książek na 30 dni.

    Rozliczenie nie jest realizowane w czasie rzeczywistym, umożliwia je aplikacja internetowa. Logowanie do systemu rozliczeń odbywa się za pomocą identyfikatora i hasła ustalonego podczas rejestracji do systemu BiblioWawa. W przypadku problemu z logowaniem należy zgłosić się do biblioteki macierzystej (wypożyczalnia Biblioteki Głównej UKSW sala 309 (parter) Nowy Budynek, ul. Dewajtis 5).

    Rejestracja w systemie jest bezpłatna. Użytkownik może ponieść koszt za aktywację indywidualnego konta bibliotecznego. Wysokość tej opłaty określają cenniki i regulaminy poszczególnych bibliotek uczestniczących (aktualnie jedynie w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie pobierana jest opłata aktywacyjna - w wysokości 20 pln.).

    Termin ważności konta w aplikacji SWW przypada na 31 października następnego roku akademickiego. W przypadku pracowników zatrudnionych na czas określony, których umowa wygasa przed 31 października następnego roku akademickiego, ważność konta w aplikacji SWW jest zgodna z końcem okresu zatrudnienia.

Więcej szczegółów:

    Zasady Systemu Wypożyczeń Warszawskich (zał. nr 1 do Porozumienia w sprawie utworzenia Systemu Wypożyczeń Warszawskich)

Podstawy prawne działania usługi BiblioWawa:

    Porozumienie w sprawie utworzenia Systemu Wypożyczeń Warszawskich wraz z zał. nr 3 do Porozumienia: Oświadczenie Użytkownika Systemu Wypożyczeń Warszawskich (BiblioWawa)

    Regulaminy udostępniania zbiorów bibliotek uczestniczących w projekcie