Jesteś tutaj

O Bibliotece

Biblioteka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie znajduje się w otoczonym Lasem Bielańskim kompleksie budynków uniwersyteckich przy ul. Dewajtis 5, obok zabytkowego pokamedulskiego eremu i kościoła. Jest ogólnouczelnianą jednostką naukową i wraz z bibliotekami wydziałowymi i instytutowymi tworzy system biblioteczno-informacyjny (patrz Regulamin systemu biblioteczno-informacyjnego) działający na dwóch kampusach uniwersyteckich – przy ul. Dewajtis i Wóycickiego. Od 2016 r. Biblioteka Główna posiada Filię w Kampusie Wóycickiego. Biblioteki wchodzące w skład systemu organizują warsztat naukowo-dydaktyczny na potrzeby środowiska akademickiego UKSW. Współpracują z wieloma bibliotekami i placówkami naukowymi w kraju i za granicą w zakresie pozyskiwania i udostępniania zbiorów.  Biblioteka UKSW jest członkiem – założycielem Federacji Bibliotek Kościelnych "Fides".


Historia Biblioteki jest ściśle związana z dziejami uczelni. Powstała w 1954 roku wraz z Akademią Teologii Katolickiej. Podstawą księgozbioru Biblioteki ATK stały się zbiory bibliotek specjalistycznych i zakładowych Wydziałów Teologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Warszawskiego. W 1999 r. zmieniła nazwę na Biblioteka Główna Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.


Biblioteka Główna gromadzi, przechowuje i udostępnia literaturę o charakterze uniwersalnym, z przewagą piśmiennictwa z zakresu nauk humanistycznych, teologicznych, społecznych, prawnych oraz od pocz. XXI w. nauk ścisłych: matematycznych, fizycznych, chemicznych i biologicznych. Jest jedną z najzasobniejszych bibliotek w kraju w zakresie szeroko pojętych nauk kościelnych.  Zbiory Biblioteki Głównej liczą aktualnie ponad pół miliona woluminów. Składa się na nie ponad 300 000 wol. druków zwartych oraz niespełna 150 000 wol. czasopism. W zbiorach znajdują się również prace magisterskie, licencjackie i doktorskie powstałe na ATK i UKSW (patrz zasady udostępniania prac dyplomowych).  Posiada bogate zasoby zbiorów specjalnych, na które składają się rękopisy, stare druki, druki muzyczne i dokumenty kartograficzne.  


Dosyć wcześnie, bo od 1993 roku Biblioteka rozpoczęła komputerowe katalogowanie zbiorów. W 2015 r. podjęła współpracę z Narodowym Uniwersalnym Katalogiem Centralnym (NUKAT). Od września 2016 roku Biblioteka działa w zintegrowanym systemie bibliotecznym Koha. Zgodnie ze współczesnymi standardami, biblioteka zapewnia dostęp do baz danych on-line zawierających bogatą ofertę czasopism, książek i innych dokumentów w postaci baz pełnotekstowych i bibliograficznych.


Biblioteka Główna dysponuje 1507 m² powierzchni użytkowej. Swoje zbiory udostępnia na miejscu w dwóch czytelniach – głównej i czasopism bieżących, oferując łącznie ok. 70 miejsc dla czytelników.  Do ich dyspozycji przeznaczono 21 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu i do kilkudziesięciu elektronicznych baz danych oraz samoobsługowy skaner A3.  Od 2016 roku BG UKSW należy do systemu cyfrowych wypożyczalni międzybibliotecznych książek i czasopism naukowych Academica.


W swojej działalności biblioteka dąży do jak najlepszego realizowania zadań naukowych, dydaktycznych i usługowych. Stara się poszerzać zakres i jakość usług, poprzez zastosowanie nowych technik informatycznych, nowych środków komunikacji społecznej oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników biblioteki. W ramach aktywizacji środowiska akademickiego podejmuje akcje promocji nauki i czytelnictwa.

 

(ostatnia aktualizacja 18.12.2017)