Jesteś tutaj

Inne

I N D E X  C O P E R N I C U S (I C) TO WSKAŹNIK OCENY JAKOŚCI CZASOPISM NAUKOWYCH Z NAUK BIOLOGICZNYCH I MEDYCZNYCH REGIONU EUROPY ŚRODKOWEJ.


IC biorący pod uwagę ich wartość naukową, staranność edytorską, zasięg, częstotliwość, regularność i stabilność rynkową oraz staranność techniczną. Źródłem wskaźników IC jest Index Copernicus Journals Master List (IC JML).
 

PRZYDATNE LINKI:
INDEX COPERNICUS
WYSZUKIWARKA CZASOPISM PUNKTOWANYCH Index Copernicus

 

 

S N I P  (S O U R C E - N O R M A L I Z E D  I M P A C T  P E R  P A P E R) MIERZY KONTEKSTOWY WPŁYW CYTOWANIA  PRZYPISUJĄC MU WARTOŚĆ W ZALEŻNOŚCI OD OGÓLNEJ LICZBY CYTOWAŃ W DANEJ DZIEDZINIE WIEDZY.


Pod uwagę brana jest ilość artykułów cytujących dane czasopismo w powiązaniu z ilością pozycji w wykazach wykorzystanej literatury (references) tych artykułów. W tych dyscyplinach, gdzie cytowania nie są liczne, a wykaz literatury zawiera tylko kilka pozycji - pojedyncze cytowanie nabiera większej wartości. Odwrotnie jest w dziedzinach o bardzo wysokiej liczbie cytowań, gdzie dość często spotyka się listy literatury zawierające powyżej 300 pozycji. Wtedy pojedyncze cytowanie traci na wartości.
Przy obliczaniu tego wskaźnika cytowania i autocytowania mają jednakową wagę.

 


I M M E D I A C Y  I N D E X  (II) STANOWI WSKAŹNIK SZYBKOŚCI ODDZIAŁYWANIA.

Wyraża stosunek cytowań artykułów w roku ich publikacji, do liczby artykułów opublikowanych w tym samym roku w konkretnym czasopiśmie. Wskaźnik ten dotyczy wyłącznie danego czasopisma, a nie autorów publikacji. Podawany jest w bazie JCR.
 

 

PRZYDATNE LINKI:
IMMEDIANCY INDEXG - I N D E X  JEST WSKAŹNIKIEM DO OKREŚLANIA WPŁYWU CZASOPISMA W OPARCIU O NAUKOWE REKORDY PUBLIKACJI.

 

Zasugerowany został w 2006 roku przez Leo Egghe.

G-index definiowany jest jako największa liczba g prac tego czasopisma, które uzyskały łącznie g2 cytowań. Przykładowo czasopismo, którego g-index = 10, opublikowało 10 artykułów, których łączna liczba cytowań jest nie mniejsza niż 100.

Obliczenie wskaźnika, oprócz uszeregowania artykułów według ich liczby cytowań, wymaga także liczenia łącznej liczby cytowań dla kolejnych artykułów z czasopisma i stałego ich porównywania artykułów odpowiadającym kolejności tych artykułów kwadratami liczb porządkowych. Ostatnia z liczb porządkowych, której kwadrat jest mniejszy lub równy sumie cytowań odpowiadającego jej artykułu i cytowań artykułów wcześniejszych, to wielkość g.


G- indeks dla czasopisma jest wyliczany przez bezpłatny program PUBLISH OR PERISH.


PRZYDATNE LINKI
MIERNIKI OCENY CZASOPISM I NAUKOWCÓW
MIERNIKI OCENY CZASOPISM I NAUKOWCÓW NA STRONACH WWW I W LITERATURZE DRUKOWANEJ