Jesteś tutaj

PIF i SIF

Komunikat MNiSW w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych z dnia 2 czerwca 2015 r. wskazuje wśród kilkunastu kryteriów oceny czasopism, dla których IMPACT FACTOR nie jest wyliczony, dwa wskaźniki bibliometryczne:

 
W S K A Ź N I K  P I F (TZW. PRZEWIDYWALNY IF – PREDICTED IMPACT FACTOR) OBLICZANY JEST JAKO ILORAZ LICZBY CYTOWAŃ PUBLIKACJI DANEGO CZASOPISMA NAUKOWEGO W BAZIE WEB OF SCIENCE ZA OKRES OD TRZECH LAT DO ROKU POPRZEDZAJĄCEGO ROK WYPEŁNIENIA ANKIETY I LICZBY WSZYSTKICH ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH OPUBLIKOWANYCH W CZASOPIŚMIE W TYM OKRESIE.

 

PIF wyliczany jest na podstawie cytowań danego czasopisma w bazie Web of Science. Czasopisma humanistyczne otrzymują punkty za indeksowanie na liście: Arts and Humanities Citation Index.
 

 S C I M A G O  I M P A C T  F A C T O R (SIF) OBLICZANY JEST JAKO ILORAZ WSPÓŁCZYNNIKA TOTAL CITES (3 YEARS), PUBLIKOWANEGO W BAZIE SCIMAGO JOURNAL & COUNTRY RANK, DOSTĘPNEJ NA DZIEŃ 31 SIERPNIA ROKU PRZEPROWADZANIA OCENY CZASOPISM NAUKOWYCH I LICZBY WSZYSTKICH ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH, OPUBLIKOWANYCH W CZASOPIŚMIE W OKRESIE OD TRZECH LAT DO ROKU POPRZEDZAJĄCYCH ROK WYPEŁNIENIA ANKIETY.


Obydwa wskaźniki dotyczą tylko polskich czasopism, które wypełnią ankietę ewaluacyjną. PRZEWIDYWALNY IMPACT FACTOR odnosi się do czasopism cytowanych w WEB OF SCIENCE i można go obliczyć na podstawie danych z WoS, natomiast SCIMAGO IMPACT FACTOR dotyczy czasopism indeksowanych w SCOPUSie, a wartość tego współczynnika będzie znana po wypełnieniu ankiet.

PRZYDATNE LINKI:
Warsztat badacza "Predicted Impact Factor oraz Scimago Impact Factor"
"Śledzenie, wizualizacja oraz ocena dorobku naukowego z wykorzystaniem bazy Scopus."

 

Aktualizacja: 17.01.2018 r.